Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58919
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Економіка господарської діяльності суб’єктів ринкових відносин"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Economics of economic activity subjects of market relations"
Authors: Сафонік, Наталія Петрівна
Safonik, Natalia
Keywords: економіка
господарська діяльність
ринкові відносини
господарювання
підприємство
ринок
economy
economic activity
market relations
management
enterprise
Marketplace
Issue Date: 16-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Економіка господарської діяльності суб’єктів ринкових відносин» є основною дисципліною та удосконалює теоретичні та практичні основи сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування. Метою вивчення навчальної дисципліни «Економіка господарської діяльності суб’єктів ринкових відносин» є формування у здобувачів вищої освіти системних знань з прикладної економіки, зокрема, методами раціональної організації і управління виробництвом з метою підвищення ефективності функціонування суб’єктів ринкових відносин як основної ланки суспільного виробництва в умовах ринкової економіки.
The discipline "Economics of economic activity of market relations" is the main discipline and improves the theoretical and practical foundations of the totality of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management and administration. The purpose of studying the discipline "Economics of economic activity of market relations subjects" is to form systematic knowledge of applied economics in higher education applicants applied economics, in particular, methods of rational organization and management production in order to improve the efficiency of market participants' functioning relations as the main link of social production in a market economy.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58919
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ЕГД_СРВ_2022_підприємництво.pdfРобоча програма навчальної дисципліни 2022 р.866.31 kBAdobe PDFView/Open
04_ЕГДСРВ_РСО.pdfРейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь за навчальною дисципліною236.88 kBAdobe PDFView/Open
05_ЕГДСРВ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни167.16 kBAdobe PDFView/Open
06_ЕГДСРВ_КЛ .pdfКонспект лекцій з дисципліни928.47 kBAdobe PDFView/Open
11_ЕГДСРВ_МР_ПРЗ .pdfМетодичні рекомендації з підготовки студента до практичних занять349.57 kBAdobe PDFView/Open
12_ЕГДСРВ_Т .pdfТипові тести318.71 kBAdobe PDFView/Open
13_ЕГДСРВ_МКР_1 .pdfМодульна контрольна робота 1365.38 kBAdobe PDFView/Open
13_ЕГДСРВ_МКР_2.pdfМодульна контрольна робота 2414.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.