Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58849
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Економічні проблеми міжнародних відносин, глобального і регіонального розвитку"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Economic problems of international relations, global and regional development"
Authors: Румянцев, Анатолій Павлович
Rumyantsev, Anatolii
Keywords: проблеми сталого розвитку
світова енергетична проблема
проблема бідності
раціональне природокористування
problems of sustainable development
global energy problem
poverty problem
rational use of natural resources
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародних економічних відносин. Метою викладання дисципліни є формування у аспірантів системного підходу до наукового дослідження сучасних економічних проблем міжнародних відносин, глобального і регіонального розвитку; осмислення з позицій міждисциплінарного підходу процесів і складних тенденцій, що розгортаються у світовому господарстві під впливом економічних проблем міжнародних відносин, розуміння теоретичних основ і закономірностей глобального і регіонального розвитку в системі міжнародних економічних відносин.
This discipline is the theoretical and practical basis of the body of knowledge and skills that form the profile of a specialist in international economic relations. The purpose of teaching the discipline is to form a systematic approach to the scientific study of modern economic problems of international relations, global and regional development; understanding from the standpoint of an interdisciplinary approach of processes and complex trends unfolding in the world economy under the influence of economic problems of international relations, understanding the theoretical foundations and patterns of global and regional development in the system of international economic relations.
Description: Для здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58849
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
рнп_екон.проблеми МВ.pdfРобоча програма8.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.