Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58848
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Інноваційне лідерство"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Innovative leadership"
Authors: Пічкурова, Зоя Володимирівна
Pichkurova, Zoia
Keywords: інтелектуальний ресурс
глобальне лідерство
інтелектуальний капітал
інтелектуальний потенціал
intellectual resource
global leadership
intellectual capital
intellectual potential
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародних економічних відносин. Актуальність викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальне лідерство» обумовлена не лише відмінностями між рівнями освіти, але і зростаючим значенням високо інтелектуаль-ної, дослідної та інноваційної діяльності в економіці, що базується на знаннях. Ефективність інтелектуальної діяльності ґрунтується на якості досліджень та наукового підґрунтя, на які спираються у прийнятті економічних рішень, а також на спроможність дослідників донести результати досліджень у доступній та переконливій формі. Метою викладання дисципліни є формування у аспірантів системи знань щодо філософії інтелектуального лідерства та вміння її використовувати у науковому пізнанні та професійно-му удосконаленні.
This academic discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of international economic relations. The relevance of teaching the discipline "Intellectual Leadership" is due not only to the differences between levels of education, but also to the growing importance of highly intellectual, research and innovation activities in the knowledge-based economy. The effectiveness of intellectual activity is based on the quality of research and scientific basis on which economic decisions are based, as well as on the ability of researchers to communicate research results in an accessible and convincing manner. The purpose of teaching the discipline is to form a system of knowledge about the philosophy of intellectual leadership and the ability to use it in scientific knowledge and professional development.
Description: Для здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58848
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
рнп інтелектуальне лідерство.pdfРобоча програма6.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.