Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58763
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Моделі розвитку світової економіки і глобальних фінансів"
Other Titles: Educational and Methodical Complex of the Discipline "World Economy and Global Finance Development models".
Authors: Плотніков, Олексій Віталійович
Plotnikov, Oleksii
Keywords: глобалізація
світове господарство
економічний розвиток
транснаціоналізація
економічна інтеграція
globalization
world economy
economical development
economic integration
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є однією з теоретичних та практичних основ знань та вмінь, що формують світогляд фахівця в галузі міжнародних економічних відносин. Вона належить до переліку дисциплін, що забезпечує формування сучасного наукового світогляду аспіранта. Навчальна дисципліна, основуючись на здобутках вітчизняних та іноземних вчених, розвиває систему знань і навичок щодо проведення професійної дослідницької діяльності в галузі міжнародних економічних відносин. Мета дисципліни - розкрити принципи, методи, теоретичні та методологічні засади дослідження моделей розвитку світової економіки і глобальних фінансів, поглибити основи наукового світогляду аспірантів та навички самостійного аналізу різноманітних моделей розвитку світової економіки та глобальних фінансів, здійснювати науково обгрунтовані висновки, практичні рекомендації, отримувати нові результати.
This educational discipline is one of the theoretical and practical foundations of knowledge and skills that shape the outlook of a specialist in the field of international economic relations. It belongs to the list of disciplines that ensure the formation of a modern scientific worldview of a graduate student. The educational discipline, based on the achievements of domestic and foreign scientists, develops a system of knowledge and skills in conducting professional research activities in the field of international economic relations. The purpose of the discipline is to reveal the principles, methods, theoretical and methodological foundations of the study of models of the development of the world economy and global finance, to deepen the foundations of the scientific worldview of graduate students and the skills of independent analysis of various models development of the world economy and global finance, to make scientifically based conclusions, practical recommendations, to obtain new results.
Description: Для здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58763
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_МЕВ_ Моделі розвитоку СЕ і гл. фінансів_PDF.pdfРобоча програма789.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.