Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58591
Title: Історичне коло факультету наземних споруд і аеродромів Національного авіаційного університету
Other Titles: Historical circle of the faculty of ground structures and airfields of the National Aviation University
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: факультет наземних споруд та аеродромів
факультет аеропортів
факультет архітектури, будівництва та дизайну
Національний авіаційний університет
аеродром
аеропорт
цивільна авіація
faculty of ground structures and airfields
faculty of airports
faculty of architecture, construction and design
National Aviation University
airfield
airport
civil aviation
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Карпов В.В. Історичне коло факультету наземних споруд і аеродромів Національного авіаційного університету // Airport Planning, Construction and Maintenance Journal, 2023. - № 2. - С. 51-58
Abstract: Стаття присвячена генезі наукової й освітньої школи підготовки фахівців із проєктування, будівництва й експлуатації аеродромів у Національному авіаційному університеті. Розкрито історичні періоди становлення та розвитку освітніх технологій і освітнього менеджменту. Зазначено, що підго-товка фахівців із проектування, будівництва й експлуатації аеродромів і наземних споруд, до числа яких входять і аеропорти, започаткована в Національному авіаційному університеті в 1933 році. Стрімкий розвиток цивільної авіації в повоєнний період зумовив створення факультету аеропортів у 1968 році у складі університету. У цей період освітня та наукова діяльність факультету характеризується утворен-ням цілісної моделі освітньої підготовки фахівців наземного обслуговування цивільної авіації й експлуатації аеродромів. Під впливом ринкових умов соціально-економічного розвитку держави із 2002 року починається період трансформацій і пошуків моделі освітньої діяльності, що завершується створенням у 2018 році факультету архітектури, будівництва та дизайну, значним спадом інтересу вступників до освітньої під-готовки за програмою експлуатації аеродромів. Із 2021 року відбувається пошук балансу між спеціальнос-тями факультету та зміна пріоритетів освітньої підготовки на користь відновлення ролі Національного авіаційного університету в розвитку аеродромного будівництва й експлуатації аеродромів.
The article is devoted to the genesis of the scientific and educational school for training specialists in the design, construction and operation of airfields at the National Aviation University. The historical periods of formation and development of educational technologies and educational management are revealed. It is noted that the training of specialists in the design, construction and operation of airfields and ground facilities, including airports, was started at the National Aviation University in 1933. The rapid development of civil aviation in the post-war period led to the establishment of the Faculty of Airports in 1968 as part of the university. During this period, the educational and scientific activity of the faculty is characterized by the formation of a holistic model of educational training of specialists in ground maintenance of civil aviation and operation of airfields. Under the influence of the market conditions of the socio-economic development of the state, a period of transformations and searches for a model of educational activity began in 2002, which culminated in the creation of the Faculty of Architecture, Construction and Design in 2018, a significant decline in the interest of entrants to educational training under the airfield operation program. From 2021, the search for a balance between the specialties of the faculty and a change in the priorities of educational training will take place in favor of restoring the role of the National Aviation University in the development of airfield construction and airfield operation.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58591
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-Текст статті-23-1-10-20230315.pdf339.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.