Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58590
Title: Застосування світових інженерних практик управління аеродромними покриттями та визначення класифікаційного числа PCN
Other Titles: Application of global engineering practices of airport surface management and determination of the classification number PCN
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Кіпніс, Денис Володимирович
Kipnis, Denys
Keywords: аеродромні покриття
несна здатність
метод HWD
система управління аеродромним покриттям
дефлектометр важкого вантажу
метод ACN-PCN
чаша прогину поверхні покриття
airfield pavements
bearing capacity
HWD method
airfield pavement management system
heavy load deflectometer
ACN-PCN method
pavement surface deflection cup
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Карпов В.В. Застосування світових інженерних практик управління аеродромними покриттями та визначення класифікаційного числа PCN // Airport Planning, Construction and Maintenance Journal, 2023. - № 1. - С. 41-45
Abstract: Установлено, що одним із напрямів системи управління аеродромним покриттям, узгодже- них Усесвітньою організацією цивільної авіації (ICAO), є використання діагностичних комплексів, що пра- цюють за методологією, відомою у світовій практиці відомій як Heavy Weight Deflectometer. Виявлено основні переваги методу Heavy Weight Deflectometer у циклі технічної експлуатації аеродромних конструкцій: оцінка фактичного стану льотного поля та його окремих елементів за міцністю; можливість складання національного реєстру ЗПС за допустимою вантажонапруженістю та залишковим ресурсом; уведення практики управління ресурсами на ремонт і утримання льотного поля на основі даних про фактичний залишковий ресурс конструкцій і реальних моделей їхньої деградації; раціональний розрахунок і технікоекономічне обґрунтування технологічних рішень щодо відновлення та підсилення конструкцій; можливість виконання діагностичних операцій на діючій ЗПС, що інтенсивно експлуатується; застосування найкращого європейського та світового досвіду в утриманні та розвитку мережі місцевих і міжнародних аеропортів.
It has been established that one of the directions of the airfield surface management system agreed by the International Civil Aviation Organization (ICAO) is the use of diagnostic complexes working according to the methodology known in world practice as HWD (Heavy Weight Deflectometer). The main advantages of the HWD method in the cycle of technical operation of airfield structures were revealed: assessment of the actual condition of the airfield and its individual elements in terms of strength; the possibility of drawing up the national register of the ZPS according to the allowable load tension and residual resource; introduction of the practice of resource management for the repair and maintenance of the airfield based on data on the actual residual resource of structures and real models of their degradation; rational calculation and feasibility study of technological solutions for the restoration and strengthening of structures; the possibility of performing diagnostic operations on the operating runway, which is intensively operated; application of the best European and world experience in the maintenance and development of the network of local and international airports.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58590
DOI: 10.32782/apcmj.2023.1.5
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-Текст статті-9-1-10-20230315.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.