Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57898
Title: Специфіка перекладу неологізмів Covid-19 українською мовою
Other Titles: Specifics of Covid-19 neologisms translation imto Ukrainian
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Плетенецька, Юлія Миколаївна
Попович, Наталія Мафтеївна
Lyntvar, Olha Mykolaivna
Pletenetska, Yuliya Mykolaivna
Popovych, Natalia Mafteivna
Keywords: неологізм
телескопний словотвір
словаскладання
абревіація
афіксація
Ковід-19
транскодування
модуляція
neologism
telescopic word formation
word combining
abbreviation
affixation
Covid-19
transcoding
modulation
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Линтвар О.М. Специфіка перекладу неологізмів Covid -19 українською мовою / О.М. Линтвар, Ю.М. Плетенецька, Н.М. Попович // Закарпатські філологічні студії. - Випуск 22. - Том 2. - Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 170-174.
Abstract: У статті розглядається питання неологізації мови в умовах рушійних змін у різних сферах життєдіяльності людини: соціальної, політичної, економічної, технологічної тощо. Однією із областей творення неологізмів є сфера медицини, зокрема у контексті пандемії Covid-19, яка триває і донині, тому може продукувати лексичні новотвори і надалі. Актуальність тематики пов’язана з великою кількістю медіа текстів, що з’являються на шпальтах в тому числі англомовних видань засобів масової інформації і потребують фахового перекладу для українського читача. Лексичні новотвори неоковідикону потребують також структурного і лексико-семантичного аналізу як підготовчого доперекладацького етапу, що сприятиме вищій якості перекладу певної лексичної одиниці неоковідикону, а отже, – і правильному розумінню закладених смислів у сам неологізм. Одним з найчастотніших способів словотворення є телескопний словотвір, або злиття слів (англ. Blending): об'єднання усічених основ декількох лексичних одиниць. На нашу думку злиття – одна з найбільш комплексних словотворчих моделей. З огляду на структуру продуктивними виявилися такі телескопічні моделі: 1) злиття початкового фрагмента (акопи) одного слова та повноцінного іншого; 2) злиття акопи одного слова з фінальним фрагментом (аферезою) іншого; 3) поєднання повноцінного першого слова з аферезою іншого. Другим за частотою способом словотвору є словоскладання. Ця модель неологізмів структурно характеризується здебільшого неологічним термінологічним словосполученням і використовується для утворення складних одиниць, які пишуться окремо, через дефіс або разом, демонструючи різну ступінь семантичної цілісності. Третьою за частотністю моделлю словотвору є абревіація: близько 20% зібраних новоутворень, пов’язаних з пандемією, є скороченнями. Близько 10% новоутворень було створено за моделлю афіксації (префіксації і суфіксації). За результатами дослідження чільне місце серед способів перекладу неологічних лексичних одиниць варто назвати прийоми транскодування, дескриптивного перекладу, додавання, модуляції та калькування.
The article studies the issue of neologization of language under the conditions of driving changes in various spheres of human life: social, political, economic, technological, etc. One sphere of neologism creation is medicine, particularly in the context of the Covid-19 pandemic, which continues to this day making further production of lexical innovations possible. The relevance of the topic is explained by the large number of media texts that appear in the printed and electronic media formats, including English-language media, and need professional translation for the Ukrainian reader. The lexical innovations of the neocovidicon also require structural and lexical-semantic analysis as a preparatory pre-translation stage, which will contribute to the higher quality of translation of a certain lexical unit of the neocovidicon and, consequently, the correct understanding of the neologism’s senses themselves. One of the most common ways of word formation is telescopic word formation, or blending that is combining the truncated bases of several lexical units. In our opinion, blending is one of the most complex word-formation models. Given the structure, the following telescopic models proved to be productive: 1) merging the initial fragment (akopa) of one word with a full-fledged another word; 2) merging the akopa of one word with the final fragment (apheresis) of another; 3) the combination of a full -fledged first word with the apheresis of another. The second most common way of word formation is word combining. This model of neologisms is structurally characterized by mostly neological terminological phrases and is used to form complex units that are written either separately, through a hyphen or together, demonstrating varying degrees of semantic integrity. The third most common model of word formation is the abbreviation: about 20% of studied pandemic-related neologisms are abbreviations. About 10% of neologisms were created according to the model of affixation (prefixation and suffixation). According to the results of the research, the most important methods of translating neological lexical units are transcoding, descriptive translation, addition, modulation and tracing.
Description: 1. Максімов С.Є. Англійська як «міжнародна допоміжна мова» епохи глобалізації на Європейському просторі. Наукові записки. Випуск 89 (2). Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. С. 126-130. 2. Ізборник. Неологізм [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://litopys.org.ua/ukrmova/um54.htm. 3. Avagyan A. Translation of English Neologisms. Terminology Coordination. European Parliament. 2015. URL: https://termcoord.eu/2015/06/the-translation-ofenglish-neologisms (last accessed: 29.03.2022). 4. Cornain E. The New Normal : How life has changed due to COVID-19. The Skill Collective. URL: https://theskillcollective.com/blog/coronavirus-new-normal (last accessed: 30.03.2022). 5. Covexit (noun) definitions and synonyms [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/covexit. 6. Kobiakova I., Plakhonina А., Yemelianov D. Ukrainian and English Enigmatic Texts : Translation Aspects. Філологічні трактати. Суми, 2018. Т. 10. № 1. C. 46-49.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57898
DOI: 10.32782/tps2663-4880/2022.22.2.31
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛИНТВАР_ПЛЕТЕНЕЦЬКА_ПОПОВИЧ.pdf273.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.