Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57784
Название: Геодезія
Авторы: Новаковська Ірина Олексіївна
Жолкевський Петро Францевич
Іщенко Наталія Федорівна
Ключевые слова: геодезія
геодезичні прилади
Державна геодезична мережа
топографо-геодезичне забезпечення
інженерні споруди
геодезичні роботи при землеустрої
будівництво інженерних споруд
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Новаковська І.О., Жолкевський П.Ф., Іщенко Н.Ф. Геодезія. Навчальний посібник. - К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2021.- 240 с.
Краткий осмотр (реферат): Навчальний посібник з дисципліни «Геодезія» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Землеустрій та кадастр» і «Геоінформаційні системи і технології» для здобувачів вищої осві-ти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» Національного авіаційного університету. Видання також може бути корисним для здобувачів вищої осві-ти інших ЗВО, які вивчають геодезію, і працівників геодезичної та землевпорядної галузей. Геодезія є базовою дисципліною для здобувачів вищої освіти спеціальностей «Землеустрій та кадастр» і «Геоінформаційні систе-ми і технології». Мета її вивчення полягає в здобутті студентами системи знань, умінь і навичок, що дозволяють їм самостійно вико-нувати весь комплекс геодезичних, знімальних та інженерно-геодезичних робіт, пов’язаних зі складанням документації із земле-устрою, веденням Державного земельного кадастру, будівництва й обслуговування аеропортів, та задовольняти потреби інших галузей народного господарства. Вивчення цієї дисципліни на І та ІІ курсах прищепить студен-там інтерес до майбутньої професії та закладе основи знань для подальшого опанування геодезичних дисциплін. Щоб уникнути дублювання та для забезпечення міжпредметні зв’язки, окремі роз-діли, вивчення яких передбачено змістом спеціальних дисциплін на старших курсах, викладено в обсязі, достатньому тільки для кращо-го розуміння інших розділів навчального посібника. Навчальний матеріал наведено з урахуванням сучасних досяг-нень геодезичної науки та виробництва за принципом послідовного викладення основних теоретичних і практичних питань – від зага-льних до часткових. Навчальний посібник складається з шести розділів. У першому розділі викладено основні положення геодезії, виз-начено поняття про форму і розміри Землі та одиниці вимірювання які застосовуються в геодезії. Розглянуто розв’язок геодезії з інши-ми науками та роль геодезії в землеустрої. Подані основні системи координат і висот, які використовуються в геодезії. Дано поняття про масштаби карт і планів та умовні знаки, що використовуються при їх створенні, а також розглянуто способи зображення рельєфу. Охарактеризовано питання точності створення карт і задачі, які можна за їх допомогою розв’язати, а також порядок розграфлення аркушів карт та визначення номенклатури карт і планів різного масштабу. Докладно висвітлено питання орієнтування ліній на міс-цевості, розв’язання прямих та обернених геодезичних задач. У другому розділі викладено основні оптичні системи геодезич-них приладів, їх відлікові пристрої та рівні. Надано відомості про сучасні теодоліти, їх класифікацію, перевірки та дослідження. Розг-лянуто порядок та способи вимірювання горизонтальних та верти-кальних кутів. Дано поняття про нівеліри, їх будову, перевірки і дослідження. Детально охарактеризовано методи визначення висот точок земної поверхні. У третьому розділі наведено основні правила побудови Держа-вної геодезичної мережі та геодезичних мереж спеціального приз-начення. Детально викладено порядок створення геодезичних ме-реж згущення різними методами із застосуванням сучасних техно-логій. Подано порядок проєктування полігонометричних мереж та оцінку їх точності, а також розглянуто порядок побудови Держав-ної висотної геодезичної мережі та виконання польових робіт при нівелюванні III і ІV класів. Дано поняття про знімальну геодезичну мережу, методи та точність її створення. У четвертому розділі розглянуто питання застосування геоде-зичних робіт при землеустрої. Викладено основні вимоги щодо точності створення планів і карт та точності відображення на них об’єктів земної поверхні. Дано поняття про деформацію планів і спотворення ліній і площ у проєкції Гаусса-Крюгера та порядок їх врахування. Детально викладено порядок та способи обчислення площ земельних ділянок та точність обчислення площ різними спо-собами. Розглянуто порядок і способи складання проєктів землеус-трою та перенесення їх у натуру (на місцевість). Надано поняття про вимоги щодо точності виконання геодезичних робіт для потреб землеустрою та Державного земельного кадастру. У п’ятому розділі наведено основні відомості про аеропорти та вимоги щодо інженерно-геодезичних вишукувань аеропортів. Дано загальні відомості з інженерної геодезії та правила виконання роз-мічувальних робіт. Розглянуто порядок і способи розмічування спо-руд аеропортів та геодезичного забезпечення вертикального плану-вання території аеропорту. Дано поняття про виконання геодезич-них робіт під час виконання будівельних робіт нульового циклу та будівництва підземних інженерних мереж. Детально викладено порядок передачі проєктної позначки та геодезичного забезпечення будівництва штучних покриттів аеродрому. У шостому розділі наведено основні правила інженерно-гео-дезич¬них вишукувань лінійних споруд та порядок розрахунку пря-мих і кривих ділянок плану траси. Розглянуто порядок виконання геодезичних робіт під час проєктування і будівництва гідротехніч-них споруд. Дано поняття про порядок виконання спостережень за деформаціями інженерних споруд. З метою перевірки засвоєння теоретичного матеріалу до кожно-го розділу наведено запитання та завдання для самоперевірки.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57784
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні матеріали кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Геодезія.pdf5.24 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.