Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57695
Title: Формування ігрового простору засобами дизайну
Other Titles: Formation of the game space by means of design
Authors: Дядченко, Владислав Ігорович
Diadchenko, Vladyslav
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
проектування
дизайн гри
колір
освітлення
розробка гри
дизайн рівнів
платформи
interior design
design
graduate work
master thesis
game design
color
lighting
game development
level design
platforms
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дядченко В.І. Формування ігрового простору засобами дизайну. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 68 с.
Abstract: У сучасному дизайні постійно прискорюються технічні та соціокультурні зміни. Якщо колись у всіх видах промислового, графічного та навколишнього середовища дизайн вважався базовим, то зараз став здаватися справою минулого. Що особливо характерно для нового покоління дизайнерів, які відкрили дизайнерські можливості т. зв. цифрової ери. Адже до попередніх ста років т. зв. аналогової ери зміни в навколишньому середовищі відбувалися безпосередньо на основі природних органів чуття людини (зір, слух, нюх, дотик, тактильні відчуття), а потім почали кодуватися і повертатися майже в опосередкованому вигляді. На перший погляд, дизайнерам працювати стало набагато легше, ніж раніше. Завдання архітекторів і проектувальників багато в чому схожі – вони організовують простір відповідно до початкового призначення і в рамках існуючих обмежень. Однак деталі їхньої роботи сильно відрізняються. Якщо розробник рівнів повинен спочатку врахувати досвід гравця і застосування механік, архітектор працює з багатьма факторами: фізичними властивостями матеріалів, бюджетними обмеженнями та наявним простором тощо. Термін геймдизайн часто використовується у неправильному значенні. І програмування, і арт є важливими напрямками роботи геймдизанера, геймдизайн є самодостатнім видом мистецтва, в арсеналі якого багато сучасних методів проектування. Але теоретичне підґрунтя створення ігор, роль дизайну при їх формуванні, використання сучасних методів проектування, навіть варіанти трактування геймдизайну на сьогодні ще підлягають осмисленню та узагальненню на теоретичному рівні. Ось ці базові принципи геймдизайну ми і розглядаємо — саму есенцію дизайну. Не дивно, що багато найбільших геймдизайнерів сучасності починали з нецифрових ігор, а деякі й досі використовують прототипування на папері для сучасних проектів.
Technical and socio-cultural changes are constantly accelerating in modern design. If once in all types of industrial, graphic and environmental design was considered basic, now it began to seem like a thing of the past. What is especially characteristic of the new generation of designers who have discovered the design possibilities of the so-called digital era. After all, until the previous hundred years, the so-called in the analog era, changes in the environment occurred directly on the basis of the natural human senses (sight, hearing, smell, touch, tactile sensations), and then began to be coded and returned almost indirectly. At first glance, it has become much easier for designers to work than before. The tasks of architects and designers are similar in many respects – they organize the space according to the original purpose and within the existing restrictions. However, the details of their work differ greatly. While the level designer must first consider the player's experience and the application of mechanics, the architect works with many factors: the physical properties of materials, budget constraints and available space, etc. The term game design is often misused. Both programming and art are important areas of a game designer's work, game design is a self-sufficient form of art that has many modern design methods in its arsenal. But the theoretical basis of creating games, the role of design in their formation, the use of modern design methods, even options for interpreting game design are still subject to understanding and generalization at the theoretical level. These are the basic principles of game design that we are considering - the very essence of design. Not surprisingly, many of today's greatest game designers began with non-digital games, and some still use paper prototyping for modern projects.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д. мист., проф. Романенкова Юлія Вікторівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57695
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дядченко1.pdfПояснювальна записка4.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.