Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57266
Title: Управління персоналом в умовах кризової ситуації за матеріалами ТОВ Італавто Центр
Other Titles: Personnel management in a crisis situation according to the materials of Italavto Center LLC
Authors: Ставіцький, Олександр Олександрович
Stavitskyi, Oleksandr Oleksandrovich
Keywords: кризовий стан
state of crisis
нематеріальне стимулювання
non-material stimulation
мотивація
motivation
планування
planning
продуктивність праці
labor productivity
матеріальне стимулювання
material stimulation
дипломна робота
graduate work
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена теоретико-методичному та практичному дослідженню наукової літератури за темою дипломної роботи, аналізу діяльності компанії, розробці рекомендацій щодо вдосконалення системи управління персоналом в ТОВ Італавто Центр в умовах кризи. У вступі визначено актуальність та практичну цінність обраної теми дослідження, основну мету та завдання дослідження, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано наукові методи дослідження та структуру. Перший розділ присвячено визначенню принципів, завдання та методів управління персоналом підприємства у кризовій ситуації; розглянуто проблеми, що виникають в управлінні персоналом підприємства в умовах кризової ситуації. У другому розділі надано загальну характеристику та проведено аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ «Італавто Центр»; здійснено аналіз системи управління персоналом ТОВ Італавто Центр; діагностовано персонал підприємства ТОВ Італавто Центр в умовах кризи. Третій розділ присвячено переліку основних напрямків удосконалення діяльності підприємства; надано пропозиції щодо впровадження інноваційного методу управління персоналом в умовах кризової ситуації; проведено оцінку ефективності запропонованих заходів та визначення прогнозних показників діяльності ТОВ Італ Авто.
The thesis is devoted to the theoretical-methodical and practical research of the scientific literature on the topic of the thesis, analysis of the company’s activities, development of recommendations for improving the personnel management system in Italavto Center LLC in crisis conditions. The introduction defines the relevance and practical value of the chosen research topic, the main goal and task of the research, the subject and object of the research, and the scientific research methods and structure. The first section is devoted to defining the principles, tasks and methods of managing the company’s personnel in a crisis situation; the problems that arise in the management of personnel of the enterprise in the conditions of a crisis situation are considered; the global experience of personnel management in a crisis situation is analyzed. In the second chapter, a general description and analysis of the financial and economic activity of Italavto Center LLC is provided; an analysis of the personnel management system of Italavto Center LLC was carried out. The third section is devoted to the list of the main areas of improvement of the company’s activity; proposals for the implementation of an innovative personnel management method in a crisis situation were provided; an assessment of the effectiveness of the proposed measures and determination of the forecast indicators of the activity of Ital Auto LLC was carried out.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Лановська Галина Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57266
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2022_073_Ставіцький О. О..docx.pdfдипломна робота2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.