Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56920
Title: Національні традиції у військовій формі одягу України ХХІ століття на прикладі сорочки як центрального елемента українського народного костюма
Other Titles: National Traditions in the Military Uniform of Ukraine of the 21st Century on the Example of a Shirt as a Central Element of Ukrainian Folk Costume
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: одяг
козацтво
уніформа
традиційна сорочка
народний костюм вбрання
військова форма
військовий костюм
Cossacks
dress
traditional shirt
folk costume
clothing
military uniform
military costume
uniform
Issue Date: 2022
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Карпов В. В. Національні традиції у військовій формі одягу України ХХІ століття на прикладі сорочки як центрального елемента українського народного костюма // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. - К., 2022. - № 3. - С. - 108–113.
Abstract: Мета роботи – дослідити роль найвідомішої складової частини народного костюма українського народу – сорочки у вітчизняній військовій уніформі початку ХХІ століття шляхом аналізу її застосування у вказаний період та в попередні історичні етапи як у військовому вжитку, так і в народному, оскільки український військовий костюм періоду сьогодення уособлює в собі традиції попередніх історичних періодів, починаючи з козацьких часів, коли він був уперше представлений в уніфікованому варіанті. Тому саме ця частина як народного, так і військового костюма становить науковий інтерес у межах здійснення нашого дослідження, з окремим акцентом на застосуванні сорочки в козацьку добу та в період сучасності. Цим зумовлені й хронологічні межі статті – від XVI–XVIII століть (існування Козацької держави) й до періоду сьогодення. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системного підходу, аналітичного методу, культурологічного аналізу. Задля вирішення поставлених завдань застосовано низку наукових методів, серед яких – історичний метод, порівняння та узагальнення, метод мистецтвознавчого аналізу. Наукова новизна. Вперше в сучасному мистецтвознавстві досліджено роль української народної сорочки як складової сучасного військового костюма, з’ясовано видове та функціональне різноманіття сорочки в часи козацтва; проведено комплексний аналіз значення сорочки для військових України початку ХХІ століття, у часи війни росії проти України. Висновок. Сорочка як найпоширеніший елемент народного вбрання водночас була й невід’ємною складовою частиною військового костюма українського козацтва. Цей елемент вбрання, пройшовши низку трансформацій, до сьогодні зберіг свій самобутній художній образ, функціональне призначення, регіональну й гендерну специфіку.
The purpose of the work is to explore the role of the most famous component of the folk costume of the Ukrainian people – a shirt in the national military uniform of the beginning of the 21st century, by analysing its use during this and previous historical periods, both in military and folk use. Since the Ukrainian military costume of present times embodies the traditions of previous historical periods dating back to the Cossack era, when it was first presented in the unified form. Therefore, this part of both folk and military costume is of scientific interest within the scope of this study, with a special emphasis on the use of a shirt in the Cossack era and in the modern period. This also determines the chronological limits of the article, starting from the period of the 16th to the 18th centuries (the existence of the Cossack state) and to present times. The research methodology is based on the application of a systemic approach, an analytical method, and cultural analysis. To solve the tasks, a number of scientific methods have been used, including historical method, comparison and generalisation, as well as the method of art analysis. Scientific novelty. For the first time in modern art history, the role of the Ukrainian folk shirt as a component of the modern military costume was studied, types and functions of a shirt in the time of Cossacks were clarified; a comprehensive analysis of the meaning of a shirt for military men of Ukraine at the beginning of the 21st century and during the war between Russia and Ukraine was conducted. Conclusions. A shirt as the most common component of folk clothing was at the same time an integral part of military costume of the Ukrainian Cossacks. Having undergone a series of transformations, this element of clothing has preserved its original artistic image, functionality, regional, and gender specifics to this day.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56920
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
266088-Текст статті-613503-1-10-20221021.pdf514.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.