Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56886
Title: Особливості дизайну інтер'єрів центрів реабілітації для переміщених осіб
Other Titles: Features of interior design of rehabilitation centers for displaced persons
Authors: Деменчук, Ірина Геннадіївна
Demenchuk, Iryna
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
реабілітація
допомога
планування
дизайн інтер’єру
заклад реабілітації
ергономічні норми
graduate work
master thesis
rehabilitation
help
planning
interior design
rehabilitation facility
ergonomic norms
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Деменчук І.Г. Особливості дизайну інтер'єрів центрів реабілітації для переміщених осіб. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 77 с.
Abstract: Проблематика теми постає як наслідок довгочасної недбалості та неналежної уваги до реабілітаційного спрямування, що насамперед зумовлено економічно-політичними факторами та процесами узгодження тих чи інших рішень. На сьогоднішній час визначено досить критичний стан більшості медичних установ, як наслідок, визначено застарілість архітектурних рішень, неестетичність загального стану будівель та внутрішнього оформлення, відсутність вдалих ергономічних рішень для тривалого перебування в реабілітаційних центрах. Актуальність теми проектування та модернізації реабілітаційних центрів на території України в 2022 році стала як ніколи важливою та нагальною. Різке збільшення внутрішньо переміщених осіб, великий відсоток яких травмовані психологічно чи фізично, потребують місця, а саме реабілітаційного центру, де зможуть відновитись як морально так і фізично перебуваючи поруч зі своїми рідними. Метою дослідження є встановлення проблематики проєктування реабілітаційних центрів з використанням модернізованих рішень та дотримання усіх ергономічних норм для комфортного перебування людей. Запропонувати вирішення проблематики малорозвиненої сфери реабілітаційних центрів. Створення кращих умов перебування в центрах медичної допомоги задля підвищення ефективності реабілітації. Предметом дослідження є архітектурний об’єкт реабілітаційного спрямування, організація концепції створення та оновлення внутрішнього та зовнішнього простору території об’єкту, використання новітніх засобів оформлення інтер’єру. В процесі виконання дипломної роботи було розглянуто чинники формування комфортного середовища для реабілітаційного процесу, сформовано концепцію закладу реабілітації. Було розроблено сучасний дизайн приміщень різного функціонального значення.
The problem of the topic appears as a result of long-term negligence and inadequate attention to the rehabilitation direction, which is primarily caused by economic and political factors and processes of coordination of certain decisions. To date, the rather critical state of most medical institutions has been determined, as a result, the obsolescence of architectural solutions, the unaesthetic general condition of buildings and interior design, the lack of successful ergonomic solutions for long-term stays in rehabilitation centers have been determined. The relevance of the design and modernization of rehabilitation centers in Ukraine in 2022 has become more important and urgent than ever. A sharp increase in internally displaced persons, a large percentage of whom are psychologically or physically traumatized, need a place, namely a rehabilitation center, where they can recover both morally and physically while being close to their relatives. The purpose of the research is to establish the problems of designing rehabilitation centers using modernized solutions and compliance with all ergonomic norms for a comfortable stay of people. To propose a solution to the problems of the underdeveloped sphere of rehabilitation centers. Creation of better conditions of stay in medical care centers in order to increase the efficiency of rehabilitation. The subject of the study is an architectural object of rehabilitation direction, the organization of the concept of creation and renewal of the internal and external space of the object's territory, the use of the latest means of interior decoration. In the process of completing the thesis, the factors of creating a comfortable environment for the rehabilitation process were considered, and the concept of the rehabilitation institution was formed. A modern design of premises of various functional significance was developed.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, канд.арх. Гнатюк Лілія Романівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56886
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Деменчук І.Г. текст.pdfПояснювальна записка13.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.