Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56463
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Контроль та керування хімікотехнологічними процесами виробництва альтернативних палив"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Control and management of chemical-technological processes of production of alternative fuels"
Authors: Трофімов, Ігор Леонідович
Trofimov, Igor leonidovych
Keywords: хімічна технологія
chemical technology
контроль хіміко-технологічних процесів
control of chemical and technological processes
керування хіміко-технологічними процесами
management of chemical and technological processes
системи автоматичного керування
automatic control systems
систем автоматичного регулювання
automatic regulation systems
обладнання автоматичних систем
equipment of automatic systems
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, щоформують галузевий профіль фахівця в області хімічних технологій та інженерії. Метою викладання дисципліни є забезпечення спеціальної інженерної підготовки, в підсумку якої здобувач одержує необхідні знання та практичні навики в галузі інформаційних і програмних засобів контролю та керування хіміко-технологічними та виробничими процесами виробництва традиційних і альтернативних моторних палив; підготувати здобувачів до самостійної роботи по оптимізації і впровадженню нових нафтопереробних та альтернативних технологій і обладнання для них.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the industry profile of a specialist in the field of chemical technologies and engineering.The purpose of teaching the discipline is to provide special engineering training, as a result of which the student acquires the necessary knowledge and practical skills in the field of information and software control and management of chemical-technological and production processes for the production of traditional and alternative motor fuels; to prepare miners for independent work on optimization and implementation of new oil refining and alternative technologies and equipment for them.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56463
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст_КтКХТПВАП.pdfЗміст навчальної дисципліни301.1 kBAdobe PDFView/Open
03 КтКХТПВАП _КЛ.pdfКонспект лекцій1.03 MBAdobe PDFView/Open
05_ КтКХТПВАП _СР.pdfСамостійна робота124.71 kBAdobe PDFView/Open
07_ КтКХТПВАП _КР.pdfКурсова робота301.96 kBAdobe PDFView/Open
09_ КтКХТПВАП _ЕБ.pdfЕкзаменаційний білет194.34 kBAdobe PDFView/Open
РП_Контрол__та_керування_хiмiко-тех._процесами_21.pdfРобоча програма825.22 kBAdobe PDFView/Open
04 КтКХТПВАП _Лп.pdfЛабораторний практикум1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.