Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56357
Title: Formation and translation of military terminology
Other Titles: Формування та переклад військової термінології
Authors: Струк, Ірина Василівна
Семигінівська, Тетяна Григорівна
Сітко, Алла Василівна
Struk, Iryna Vasylivna
Semyhinivska, Tetiana Hryhorivna
Sitko, Alla Vasylivna
Keywords: military terminology
terminological system
abbreviations
loan translation
transcoding
військова термінологія
термінологічна система
абревіатури
калькування
транскодування
Issue Date: 2022
Publisher: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Citation: Struk I. V., Semyhinivska T. H., Sitko A. V. Formation and translation of military terminology / I. V. Struk, T. H. Semyhinivska, A. V. Sitko // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 2022. - Том 33 (72). - С. 29-33
Abstract: This research presents a solution to the current scientific problem of rendering Ukrainian military terms, abbreviations based on official Internet resources, which cover current and official information about events in Ukraine. The material was sampled in the period from February 24, 2022 to March 31, 2022, which secured the selection and analysis of about 380 samples of military terminology. This paper presents an overview of the historical stages of the formation of military terminology. It figures out that the military terminology is characterized by a significant number of shortenings, such as: initial abbreviations, syllabic abbreviations, acronyms, sound-letter abbreviations. Military terminology is also characterized by a significant number of abbreviations. Analysis of Ukrainianlanguage information channels and their English-language versions shows that primarily translators resort to consecutive translation, where choosing between transcoding and loan translation, preference is given to loan translation, because transcoding often creates units that do not make sense in the language of translation, a kind of pseudo-word. This primarily concerns the change of case forms, the number of words in a phrase, affixes, word order, morphological or syntactic status of the word. It should be borne in mind that the translated term must conform to the language of the translation. In some cases, when it comes to unidentified munition, alphanumeric identifiers are used, which must be also taken into account by the translator. The analysis of the translation of military terms revealed that for rendering military terms the following methods were mostly used: full borrowing of the English abbreviation, which constitutes, full translation and creation on its basis of the Ukrainian abbreviation. The least used methods were full translation, sound-letter transcription, transliteration, transcription, translation and transcription.
У статті проаналізовано особливості творення військової термінології та переклад лексем військової тематики з огляду на ситуацію, яка склалась на території України з 24 лютого 2022 року. Зокрема, увагу зосереджено на класифікації військових термінів, беручи до уваги зміни, які відбуваються у військовій науці і техніці, що характерні для певних історичних періодів. Виокремлено відмінні риси військових матеріалів на лексичному рівні на противагу галузевим текстам іншої приналежності, якими можна визначити велику кількість скорочень, що є характерним як для англійської, так і української мов. Автори досліджують найбільш продуктивні шляхи відтворення військової термінології. У результаті засвідчено переважне використання перекладачами послідовного перекладу під час відтворення термінів військової тематики, де обираючи між транскодуванням та калькуванням, перевага надається калькуванню. При цьому увага звертається на те, що калькування при перекладі військових термінів вживається лише у випадку, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в мові перекладу. Автори наголошують, що доволі часто перекладачам доводиться вдаватись до різного роду трансформацій. У першу чергу це стосується зміни відмінкових форм, кількості слів у словосполученні, афіксів, порядку слів, морфологічного або синтаксичного статусу слова. Варто пам’ятати, що перекладений термін має відповідати нормам мови, на яку здійснюється переклад. Також зазначається, що в окремих випадках, коли мова іде про зброю невідомого походження використовуються буквені та цифрові ідентифікатори, що також має враховувати перекладач. Під час аналізу фактичного матеріалу було з’ясовано, що найбільше військові терміни були перекладені такими прийомами, як-от: повне запозичення скорочення, що становить, переклад повної і створення на його основі англомовного скорочення. Найменш вживаними виявилися звуко-буквене транскрибування і транслітерація, транскрибування.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56357
DOI: 10.32838/2710-4656/2022.2-2/05
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Струк І.В., Семигінівська Т.Г., Сітко А.В..pdf337.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.