Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56341
Title: Концептуальні підходи до стійкого розвитку промислових підприємств на засадах холістичного маркетингу
Other Titles: Conceptual approaches to the sustainable development of industrial enterprises on the basis of holistic marketing
Authors: Борисенко, Олена Сергіївна
Borysenko, Olena
Фісун, Юлія Володимирівна
Fisun, Iuliia
Ярмолюк, Олексій Ярославович
Yarmolyuk, Alexey
Keywords: промислове підприємство
маркетингові концепції
холістичний маркетинг
конкурентоспроможність
зовнішні фактори
внутрішні фактори
industrial enterprise
marketing concepts
holistic marketing
competitiveness
external factors
internal factors
Issue Date: 2022
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Борисенко О.С., Фісун Ю.В., Ярмолюк О.Я. Концептуальні підходи до стійкого розвитку промислових підприємств на засадах холістичного маркетингу // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - Одеса, 2022. - Вип. № 66. - С. 99-104
Abstract: Досвід провідних країн світу та результати стратегічних напрямів багатьох галузей національної економіки свідчать, що реальне просування на шляху до принципів сталого розвитку влади в цілому, регіонів і підприємств досягається шляхом посилення економічної активності. Особлива роль у цьому процесі відводиться промисловості. Стан сучасного ринку розвитку вітчизняної економіки відображається у посиленні конкуренції між виробниками. Зростання конкуренції, перехід до високих технологічних стандартів, нових інформаційних технологій та багато інших факторів зовнішнього середовища вимагають додаткових змін і підвищення ефективності систем управління на підприємствах і змушують їх керівників удосконалювати існуючі або використовувати нові моделі, методики для задоволення потреб клієнтів. За таких обставин швидко зростає роль маркетингу як однієї із стратегічних бізнес-систем, що забезпечує комунікацію із зовнішнім середовищем, враховуючи необхідність просування хорошої системи маркетингу для забезпечення сталого розвитку бізнесу через технологічні інновації, новітні процеси розробки та управління підприємствами, створення конкурентоспроможної продукції, створення особливої споживчої вартості на ринку B2B. Тому компанії потребують нового погляду щодо результативності своєї діяльності та конкурентоспроможності в динамічному ринковому середовищі .
The experience of the world's leading countries and the results of the strategic directions of many branches of the national economy show that real progress on the way to the principles of sustainable development of the government as a whole, regions and enterprises is achieved by strengthening economic activity. Industry has a special role in this process. The state of the modern market for the development of the domestic economy is reflected in the strengthening of competition between manufacturers. The growth of competition, the transition to high technological standards, new information technologies and many other factors of the external environment require additional changes and increase the efficiency of management systems at enterprises and force their managers to improve existing or use new models and methods to meet the needs of customers. Under such circumstances, the role of marketing as one of the strategic business systems that ensures communication with the external environment is rapidly growing, taking into account the need to promote a good marketing system to ensure sustainable business development through technological innovations, the latest processes of development and management of enterprises, the creation of competitive products, the creation of a special consumer value in the B2B market. Therefore, companies need a new perspective on the effectiveness of their activities and competitiveness in a dynamic market environment.
Description: У статті розглянуто стратегічні аспекти діяльності сучасної промисловості. Виявлено підвищення ролі маркетингу в системі управління промисловим підприємством. Розглянуті зовнішні та внутрішні умови використання маркетингу промисловими підприємствами. Визначено рівень орієнтації бізнесу залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів. Зроблено висновок про необхідність використання промисловими підприємствами концепції холістичного маркетингу, оскільки світова практика маркетингу у теперішній час характеризується новими тенденціями, серед яких важливе місце займає зміна маркетингових парадигм. У таких умовах актуальним є перехід від домінування класичної парадигми – «вивчення потреб» до нової парадигми «холістичного маркетингу» – «реалізація принципів інтегративного підходу». Холістичний маркетинг покликаний забезпечити створення цілісного підходу у системі маркетингового управління та синтезувати в єдину модель існуючі концепції маркетингу. The article considers the strategic aspects of modern industry. An increase in the role of marketing in the management system of an industrial enterprise is revealed. External and internal conditions of use of marketing by industrial enterprises are considered. The level of business orientation is determined depending on external and internal factors. The conclusion is made about the need to use the concept of holistic marketing by industrial enterprises, as the world practice of marketing is currently characterized by new trends, among which an important place is the change of marketing paradigms. The need for a new marketing paradigm arose due to the fact that the modern market does not belong to entrepreneurs who operate separately, but to entrepreneurs, suppliers, partners, consumers, whose activities are aimed at creating long-term relationships. In such conditions, the transition from the dominance of the classical paradigm – «needs study» to the new paradigm of «holistic marketing» – «implementation of the principles of an integrative approach» is relevant. Thus, changes in the external macro- and micro-environmental environment reduce the effectiveness of traditional methods of market-oriented activities of enterprises. This applies to all types of their activities: innovation, production, marketing, human resources, finance. In the whole set of activities of a modern enterprise the most important role play innovative and marketing. Reducing the effectiveness of traditional marketing tools initiates the search for new approaches to marketing activities that would take into account the current realities of socio-economic processes, new opportunities caused by the active introduction of computer information technology, informatization of human activity. These conditions exacerbate the problem of improving the management of existing processes and developing new marketing tools and methods that would take into account new market opportunities and threats, target markets and allow specific companies to increase competitiveness and strengthen their market position. Holistic marketing is designed to ensure the creation of a holistic approach in the system of marketing management and synthesize into a single model of existing marketing concepts as elements of a holistic structure in creating a socio-economic mechanism of market regulation on common principles, taking into account its industry characteristics. Thus, the complexity and multifaceted nature of the problem of effective management of the enterprise in modern market conditions makes it necessary to study the tools associated with the effective management of industrial enterprises. That is why the issue of ensuring effective enterprise management needs special attention, first of all, using new approaches, methods, concepts, including marketing.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56341
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.