Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56332
Title: Промисловий і споживчий маркетинг: особливості та основні відмінності
Other Titles: The industrial and consumer marketing: peculiarities and key distinctions
Authors: Борисенко, Олена Сергіївна
Borysenko, Olena
Фісун, Юлія Володимирівна
Fisun, Yuliia
Keywords: маркетингова діяльність
промислове підприємство
промисловий маркетинг
промисловий ринок
споживчий ринок
маркетингові технології
marketing activity
industrial enterprise
industrial marketing
industrial market
consumer market
marketing technologies
innovation
strategy
marketing
innovative development
Issue Date: 2018
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Борисенко О.С., Фісун Ю.В. Промисловий і споживчий маркетинг: особливості та основні відмінності // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - Одеса, 2018. _ Вип. № 18. - С. 83-89
Abstract: Сьогодні багато підприємств визнають необхідність орієнтації своїх стратегій на ринок, тому ефективне здійснення маркетингової діяльності стає важливим чинником успіху в ринковому середовищі. За допомогою маркетингу можуть бути реалізовані цілі всіх найважливіших зацікавлених груп підприємства [1]. Парадокс між теоретичним усвідомленням важливості маркетингу та практичним його сприйняттям та втіленням у діяльність вітчизняних промислових підприємств вимагає переосмислення ролі та місця маркетингу в системі їх менеджменту. Особливо це стосується інструментарію та технологій промислового маркетингу, які розвиваються з істотним відставанням від теоретичних надбань та практичних рекомендацій у сфері споживчого маркетингу. Промисловий маркетинг повинен мати стратегічне наповнення у формуванні та підтримці ідеології клієнтоорієнтованості підприємств і створенні споживчої цінності на основі глибокого розуміння мотивів і потреб своїх клієнтів з обов’язковим відслідковуванням зворотного зв’язку з ринком.
Today, many enterprises recognize the need to orient their strategies to the market, therefore effective implementation of marketing activities becomes an important factor of success in the market environment. With the help of marketing, the goals of all the most important interested groups of the enterprise can be realized [1]. The paradox between the theoretical awareness of the importance of marketing and its practical perception and implementation in the activities of domestic industrial enterprises requires a rethinking of the role and place of marketing in their management system. This especially applies to tools and technologies of industrial marketing, which are developing with a significant lag behind theoretical assets and practical recommendations in the field of consumer marketing. Industrial marketing should have a strategic content in forming and maintaining the ideology of customer orientation of enterprises and creating consumer value based on a deep understanding of the motives and needs of their customers with mandatory monitoring of feedback from the market.
Description: У статті висвітлено сутність споживчого і промислового маркетингу, розглянуто основні моделі ринків, показано їх особливість. Висвітлено особливості маркетингу на промислових ринках, за порівняльними ознаками виявлено відмінності промислового та споживчого ринків. Розглянуто найпоширеніші технології маркетингу, які дають підприємствам змогу ефективніше адаптуватися у ринковій економіці. In the article, the essence of consumer and industrial markets is highlighted. The authors consider the main models of markets and show their peculiarities. The main features of marketing in industrial markets are illustrated. The authors use the comparative analysis to reveal the distinctions of the industrial and consumer markets. The most common marketing technologies that enable enterprises to adapt to market economy effectively are considered.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56332
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.