Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56295
Title: Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник
Authors: Борисенко, Олена Сергіївна
Шевченко, Анна Валеріївна
Фісун, Юлія Володимирівна
Крапко, Олена Михайлівна
Keywords: навчальний посібник
маркетинговий менеджмент
маркетинг
менеджмент
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Борисенко О. С., Шевченко А. В., Фісун Ю. В., Крапко О. М. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник // за заг. ред. О. С. Борисенко, А. В. Шевченко, Ю. В. Фісун, О. М. Крапко. – К.: НАУ, 2022. – 204 с.
Abstract: У сучасних умовах найважливішими проблемами будь-якої компанії є її розвиток, завоювання ринкових позицій, оволодіння конкурентними перевагами у довготерміновій перспективі. Саме тому особливої актуальності набуває удосконалення управління компаніями на основі принципів менеджменту і маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до діяльності компаній за допомогою маркетингового менеджменту. Маркетинговий менеджмент є інноваційним підходом до управління підприємством, який дає змогу досягти оптимальної економічної результативності та позитивного ефекту одночасно, погоджуючи різні інтереси учасників. Використання маркетингового менеджменту забезпечує не лише вплив на вибір стратегії компанії, але й отримання тривалих конкурентних переваг з урахуванням маркетингових можливостей, допомагає здійснити гнучке реагування на зміни в комплексі маркетингу, вжиття своєчасних заходів щодо коригування стратегій, прийняття ефективних управлінських рішень щодо стратегічного маркетингового планування.
Description: Метою вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей щодо теоретичного пізнання та методичних основ, принципів, завдань та функцій управління процесами маркетингової діяльності підприємства. Основними завданнями викладання дисципліни, на вирішення яких спрямований зміст даного навчального посібника, є: 4 – ознайомлення здобувачів вищої освіти з відповідними понят тями, категоріями та процесами маркетингового менеджменту; – вивчення системи методів та інструментарію управління маркетинговою діяльністю компанії; – опанування практичних навичок з маркетингового планування, формування організаційних маркетингових структур, контролю і аналізу маркетингової діяльності; – набуття вмінь творчого пошуку напрямів удосконалення процесів управління маркетинговою діяльністю компанії; – вирішення конкретних маркетингових завдань та виконання відповідних функцій. Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» тісно пов’язана з іншими дисциплінами – «Маркетинг», «Маркетинг промислового підприємства», «Основи менеджменту», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Оцінка маркетингових інновацій та ризиків» та ін. Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних учених і фахівців-практиків з маркетингу та менеджменту. Дослідження теоретичних і прикладних положень управління підприємствами різних галузей на засадах маркетингу наведені у працях таких науковців: Белявцева М. І., Біловодської O. A., Войчака А. В., Васюткіної Н. В., Забуранної Л. В., Котлера Ф., Куценка В. М., Ламбена Ж.-Ж., Новикової І. В., Романченко Н. В. та ін. Але на сьогодні навчальної літератури з маркетингового менеджменту, яка б комплексно висвітлювала його питання, ще недостатньо. Тому, пропонований навчальний посібник дасть можливість опанувати: – загальнотеоретичні питання (сутність маркетингового менедж менту та його процес); – організацію маркетингового менеджменту (сутність організа ції маркетингового менеджменту, побудову організаційних струк тур управління маркетингом); – планування маркетингу (загальні питання планування марке тингу, розроблення та вибір маркетингових стратегій, стратегічне, тактичне та оперативне маркетингове планування та формування маркетингових програм); – маркетинговий контроль і аудит.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56295
ISBN: 978-966-932-177-0
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маркетинговий менеджмент.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.