Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56258
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Стратегічний маркетинг"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Strategic Marketing"
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Борисенко, Олена Сергіївна
Keywords: стратегічний маркетинг
маркетинг
робоча програма
strategic marketing
marketing
working program
міжнародний маркетинг
international marketing
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у взаємодії закономірностей формування й управління стратегічною політикою підприємства та системи спеціальних знань у галузях менеджменту й маркетингу та формування розуміння концептуальних основ стратегічного управління підприємствами і набуття умінь прийняття управлінських рішень. Метою засвоєння теоретичних основ та опанування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності підприємства, зокрема, надання знань про головні напрямки застосування інструментів стратегічного маркетингу щодо формування й реалізації стратегій, пошуку конкурентних переваг на ринку, створення комерційно вигідних товарів.
This educational discipline is a theoretical and practical basis a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the interaction of patterns formation and management of the strategic policy of the enterprise and special systems knowledge in the fields of management and marketing and formation of conceptual understanding the basics of strategic management of enterprises and the acquisition of acceptance skills management decisions. The purpose of mastering theoretical foundations and mastering practical skills strategic marketing activities of the enterprise, in particular, providing knowledge about the main directions of application of strategic marketing tools regarding the formation and implementation of strategies, search for competitive advantages in the market, creation commercially profitable goods.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. Work program (WP) of the academic discipline "Strategic Marketing" developed on the basis of "Methodical recommendations for the development and design of the working programs of the educational discipline of full-time and part-time forms of education", approved by order of the rector dated April 29, 2021 No. 249/od, and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56258
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стратегічний маркетинг.pdfМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи2.25 MBAdobe PDFView/Open
РП_Стратегічний маркетинг.pdfробоча програма1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.