Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56248
Title: Тіньовий слід нейромистецтва: від сакральної монодії до європейського малярства
Other Titles: Shadow trail of the neuroart: from the sacred monody to the european painting
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Сиротинська, Наталія Ігорівна
Karpov, Viktor
Syrotynska, Natalia
Keywords: тінь
Карл Ґустав Юнг
нейромистецтво
сакральна монодія
європейське малярство
Платонівська печера
Григорій Сковорода
архетип
shadow
Carl Gustav Jung
neuroart
sacred monody
Еuropean painting
Platonic cave
archetype
Skovoroda
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Карпов В.В., Сиротинська Н.І. «Тіньовий» слід нейромистецтва: від сакральної монодії до європейського малярства // Український мистецтвознавчий дискурс, Київ. 2022. Вип. 2. С. 14 - 19.
Abstract: У статті зосереджено увагу на трансформації образу тіні в мистецтві різних часових періодів. Відзна чаються різні форми її відображення залежно від площини функціонування образу. У текстах сакральної гимнографії виявляємо сприйняття тіні як узагальненого символу захисту, що виник на основі особливостей кліматичних умов проживання на Сході. Натомість її рухомість відобразилася в образах скороминущого життя та символу Старого Завіту, на зміну якому прийшло світло євангельського вчення. Таке трактуван ня тіні продовжило застосовуватися і поглиблюватися в українській бароковій поезії і творчості Григорія Сковорди. Також розглядається трактування тіні як метафізичного символу, що проникає у міфологічне мислення Платона та аналітичну психологію Карла Ґустава Юнга. Символ тіней Платонівської печери у співставленні з архетипічною образністю Юнга спрямовує на глибші пласти мислення людини. Ірраціо нальність сприйняття світу в образі тіней на стіні чи занурення у темні пласти підсвідомості підкреслює вагомість дослідження людської психіки та процесів мислення. Завдяки появі новітнього наукового напрям ку нейромистецтва, дослідження психічних процесів пов’язаних з художньою виразовістю набуває нових можливостей. Сталість та актуальність образу тіні впродовж тисячоліть зосереджує увагу на ключовій ролі людини, її психічної діяльності та творчих потенцій у створенні власної картини світу. В такий спосіб вибудовується цілісність сприйняття мистецтва різних стильових зрізів, а можливості нейронаук дозво лять дослідити глибинні інспірації творчого мислення людини.
The article focuses on the transformation of the image of the shadow in the art of different time periods. Different forms of its reflection are noted depending on the plane of image functioning. In the texts of the sacred hymnography, we find the perception of the shadow as a generalized symbol of protection, which arose on the basis of the peculiarities of the climatic conditions of living in the East. Instead, her mobility was reflected in images of a short life and a symbol of the Old Testament, which was replaced by the light of evangelical teaching. This interpretation of the shadow continued to be used and deepened in Ukrainian baroque poetry and Hryhoriy Skovorda works. Also considered the interpretation of the shadow as a metaphysical symbol that penetrates in Plato’s mythological thinking and Carl Gustav Jung's analytical psychology. The symbol of the shadows of Plato's cave in juxtaposition with Jung's archetypal imagery points to the deeper layers of human thinking. The irrationality of perceiving the world in the form of shadows on the wall or immersion in the dark layers of the subconscious emphasizes the importance of research into the human psyche and thought processes. The emergence of the newest scientific direction neuroart, acquires new opportunities the study of the mental processes related to artistic expressiveness. The persistence and relevance of the image of the shadow for thousands of years focuses attention on the key role of man, his mental activity and creative potential in creating his own picture of the world. In this way, the integrity of the perception of art of various styles is built, and the possibilities of neuroscience will allow to explore the deep inspirations of human creative thinking.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56248
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uad-jrnl.nau.in.ua_2_2022_-14-19.pdf844.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.