Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54922
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Психофізіологія»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Psychophysiology"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Психофизиология»
Authors: Сечейко, Олена Віталіївна
Secheyko, Elena
Сечейко, Елена Витальевна
Keywords: психофізіологічні особливості
нервові процеси
фізіологічні особливості психіки
psychophysiological features
physiological features of the psyche
nervous processes
психофизиологические особенности
нервные процессы
физиологические особенности психики
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є основою теоретичних знань щодо закономірностей співвідношення психологічного та фізіологічного, психофізіологічних механізмів життєдіяльності, розвитку, та адаптивних можливостей людини. Вона сприяє становленню у студентів теоретичної основи біологічних передумов психічної діяльності та індивідуальних розбіжностей на рівні індивіда та становить основу набуття практичних навичок технік саморегуляції.
This discipline is the basis of theoretical knowledge about the laws of the relationship between psychological and physiological, psychophysiological mechanisms of life, development, and adaptive capabilities of man. It contributes to the formation of students' theoretical basis of biological preconditions of mental activity and individual differences at the individual level and is the basis for acquiring practical skills of self-regulation techniques.
Данная учебная дисциплина является основой теоретических знаний относительно закономерностей соотношения психологического и физиологического, психофизиологических механизмов жизнедеятельности, развития и адаптивных возможностей человека. Она способствует становлению у студентов теоретической основы биологических предпосылок психической деятельности и индивидуальных разногласий на уровне индивида и составляет основу для приобретения практических навыков техник саморегуляции.
Description: Дисципліна: Психофізіологія; Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»; Спеціальність: 053 «Психологія»; Спеціалізація: «Психологія»; Складова комплексу: Робоча програма навчальної дисципліни; Конспект лекцій; Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання; Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу; Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять; Тести з дисципліни; Модульна контрольна робота; Пакет комплексних контрольних робіт; Питання до заліку;
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54922
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00 Зміст навчального комплексу.pdfЗміст навчально-методичного комплексу350.18 kBAdobe PDFView/Open
02_МППЕ_РНП.pdfРобоча навчальна програма1 MBAdobe PDFView/Open
04_ МППЕ _КЛ.pdfКонспект лекцій466.49 kBAdobe PDFView/Open
05_ МППЕ _МР_КРЗ.pdfМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання377.9 kBAdobe PDFView/Open
06_ МППЕ _МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу593.71 kBAdobe PDFView/Open
07_ МППЕ_МР_ПР.pdfМетодичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять439.21 kBAdobe PDFView/Open
08_ МППЕ _Т.pdfТести з дисципліни347.71 kBAdobe PDFView/Open
09_ МППЕ _МКР.pdfМодульна контрольна робота343.54 kBAdobe PDFView/Open
10_ МППЕ _ККР.pdfПакет комплексних контрольних робіт346.47 kBAdobe PDFView/Open
11_ МППЕ _ЗП.pdfПитання до заліку403.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.