Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54362
Title: Психологічні особливості розвитку рефлексії в контексті самореалізації сучасного підлітка
Other Titles: Psychologické rysy rozvoje reflexe v kontextu seberealizace moderního adolescenta
Authors: Подкопаєва, Юлія Валеріївна
Маляр, Олена Іванівна
Podkopaeva, Julia
Malířka, Elena
Keywords: розвиток рефлексії
самореалізація підлітка
самореалізація особистості
rozvoj reflexe
seberealizace teenagera
seberealizace jedince
Issue Date: 2021
Publisher: Vědecká perspektiva
Citation: Подкопаєва, Ю.В., Маляр, О.І. Психологічні особливості розвитку рефлексії в контексті самореалізації сучасного підлітка / О.І. Маляр, Ю.В. Подкопаєва // Moderní aspekty vědy: XІV. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. - Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. С.183-193.
Abstract: Наша сучасність відзначається високим ступенем мінливості культурних впливів, безперервною зміною вимог, пріоритетів, настанов, цінностей. Така ситуація зумовлює об’єктивну необхідність у здійсненні рефлексії, що покликана розкрити адаптивні, самоактуалізуючі можливості людини й ті особистісні якості, які визначають її самоцінність і мають бути збережені в процесах соціального вираження, захищені від нівелювання зовнішніми впливами, розкриті в продуктивній самореалізації. Важливу роль у процесі самопізнання та розумінні людьми один одного відіграє рефлексія. Значущості набуває вплив рефлексії у контексті самореалізації особистості.
Naše modernost je vysoká míra proměnlivosti kulturních vlivů, kontinuální měnící se požadavky, priority, směrnice, hodnoty. Ano situace určuje objektivní potřebu realizace odrazy navržené tak, aby odhalily adaptivní, sebeaktualizační možnosti člověka i jeho osobní vlastnosti, které určují jeho vlastní hodnotu a měly by být zachována v procesech sociálního vyjadřování, chráněna před vyrovnávání vnějšími vlivy, odhalené v produktivním seberealizace. Důležitou roli v procesu sebepoznání a lidé chápou odraz toho druhého. Důležitým se stává vliv reflexe v kontextu seberealizace jedince.
Description: 1. Берне Р. Развитие «Я-концепции» и воспитания. Москва, 1986. 320 с. 2. Бех І.Д. Духовні цінності як надбання особистості. Рідна школа, 2012. № 1–2 (985–986). С. 9–12. 3. Карпов А.В. Психология рефлексивних механизмов деятельности : монография. М. : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2004. 424 с. 4. Кон И.С. Открытие «Я» . М. : Политиздат, 1978. 367 с. 5. Мільчевська, Г.С. Рефлексія як важлива умова особистісної самореалізації старшого підлітка в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки,2013. 10 (ІV). С. 180-185. 6. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков : психологическая природа и возрастная динамика. Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 304 с. 7. Резвицкий И.И. Личность. Индивидуальность. Общество : Проблема индивидуализации и ее социальнофилософский смысл. М. : Политиздат, 1984. 141 с. 8. Степанский В.И. Свойство субъектности как предпосылка личностной формы общения. Вопросы психологии, 1991. №5. С.98-103. 9. Шаров А.С. Онтология рефлексии: природа, функции и механизмы. Рефлексивные процессы и управление. 2005. Т. 5, № 1. С. 71–92. 10. Ядов В.А. Социальная психология личности. Социология и современность. 2003. Т. 1. № 2. С. 75-120. 11. Яковицька Л.С. Рефлексія як чинник самореалізації в науково-технічний діяльності. Психологія свідомості : теорія і практика наукових досліджень: зб. тез міжн. наук.- практ. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 21 берез. 2018 р. м. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 244-246.
URI: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-14.pdf
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54362
Appears in Collections:Сучасні аспекти науки: Міжнародна колективна монографія (Moderní aspekty vědy)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Подкопаєва Ю.В., Маляр О.І..pdf273.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.