Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54180
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методологія наукових досліджень у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline «Methodology of scientific research in the sphere of information, library and archiving»
Учебно-методический комплекс дисциплины «Методология научных исследований в сфере информационного, библиотечного и архивного дела»
Authors: Тюрменко, Ірина Іванівна
Tiurmenko, Iryna
Тюрменко, Ирина Ивановна
Keywords: методи
методология
методика
наукові дослідження
methods
methodology
technique
scientific research
методы
методология
методика
научные исследования
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі наукових досліджень у сфері професійної діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти аналітичного мислення на основі розуміння процедури застосування методології, методів, принципів, підходів при створенні академічних текстів; проведення наукових досліджень у сфері професійної діяльності, уміння працювати у команді та автономно.
This academic discipline is the theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of professional activity. The purpose of teaching the discipline is the formation of analytical thinking among applicants for higher education based on an understanding of the procedure for applying the methodology, methods, principles, approaches in the preparation of academic texts; conducting scientific research in the field of professional activity, the ability to work in a team and autonomously.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области профессиональной деятельности. Целью преподавания дисциплины является формирование у соискателей высшего образования аналитического мышления на основе понимания процедуры применения методологии, методов, принципов, подходов при подготовке академических текстов; проведения научных исследований в сфере профессиональной деятельности, умение работать в команде и автономно.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54180
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_СК_РП_doc.pdfРобоча програма404.86 kBAdobe PDFView/Open
02_CК_СЛ_doc.pdfСилабус дисципліни233.1 kBAdobe PDFView/Open
03_СК_КЗ_doc.pdfКартка забезпечення літературою127.85 kBAdobe PDFView/Open
04_СК_ППМКР.doc.pdfПитання до модульної роботи103.26 kBAdobe PDFView/Open
05_СК_МКР_doc..pdfЗразок модульного білету100.04 kBAdobe PDFView/Open
06_СК_ЕБ_doc.pdfЗразок екзаменаційного білету99.11 kBAdobe PDFView/Open
07_CК_МР_doc.pdfМетодичні рекомендації до самостійної роботи860.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.