Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54179
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Документування інформації: традиції та сучасність»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline « Documentation of information: traditions and modernity»
Учебно-методический комплекс дисциплины «Документирование информации: традиции и современность»
Authors: Тюрменко, Ірина Іванівна
Tiurmenko, Iryna
Тюрменко, Ирина Ивановна
Keywords: документ
інформація
носій документної інформації
матеріальна основа документа
document
information
data medium
document base
документ
информация
носитель документированной информации
материальна основа документа
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна є теоретичною та практичною сукупністю знань та вмінь, що формують профіль фахівця спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Дисципліна дає можливість прослідувати еволюцію видів документів; методів, способів та засобів документування інформації, у тому числі й управлінської. Метою викладання дисципліни є сформувати у здобувачів вищої освіти знання та уміння працювати з різними видами інформації, користуватися методами, засобами та способами її документування, оцінювати цінність документа, уявлення про документування службової інформації в історичній ретроспективі відповідно до профілю адміністративних установ і організацій.
This academic discipline is the theoretical and practical basis for the totality of knowledge and skills that form the profile of a specialist in “Information, library and archival affairs”. The purpose of teaching the discipline is to develop students' knowledge and skills to work with different types of information, use the methods, methods and means of documenting it, evaluate the value of a document, an idea of documenting official information in a historical retrospective in accordance with the profile of administrative institutions and organizations.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в «Информационного, библиотечного и архивного дела». Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и умений работать с разными видами информации, пользоваться методами, способами и средствами ее документирования, оценивать ценность документа, представление о документировании служебной информации в исторической ретроспективе в соответствии с профилем административных учреждений и организаций.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54179
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_СК_РП_doc.pdfРобоча програма394.02 kBAdobe PDFView/Open
02_СК_СЛ_doc.pdfСилабус дисципліни233.73 kBAdobe PDFView/Open
03_СК_КЗ_doc.pdfКартка забезпечення літературою113.79 kBAdobe PDFView/Open
04_СК_ППМКР_doc.pdfПитання до модульної роботи113.4 kBAdobe PDFView/Open
05_СК_МКР_doc..pdfЗразок модульного білету130.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.