Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53934
Title: Особливості організації аудиту основних засобів на підприємстві
Authors: Попович, Оксана Василівна
Звірюк, Олексій Русланович
Keywords: облік
аудит
організація
основні засоби
амортизація
оцінка
методологія
аудиторські процедури
робочі документи аудитора
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Попович О. В., Звірюк О. Р. Особливості організації аудиту основних засобів на підприємстві // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.256-258.
Abstract: Поєднуючи сучасні умови ведення бізнесу, у статті представлені характеристики аудиту основних засобів підприємства. Необхідно перевірити основні засоби для визначення їх поточного та кількісного стану, обліку, витрат на утримання та покращення, правильності нарахування амортизації та усунення їх недоліків, що дозволить досягти якісних характеристик фінансової звітності.
Description: 1. Гуцаленко Л.В., БожокІ.І. Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів /Інноваційна економіка, 2014, №1. С. 176-181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_1_30 (дата звернення 06.10.2021). 2. Петрик О. А., Маринич І.О. Аудит оцінки вартості основних засобів/ Економіка. Фінанси. Право. 2015. №4. URL: ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/7010/1/Петрик Мариніч Аудит вартості ОЗ повн..pdf (дата звернення 06.10.2021). 3. Стригуль Л.С., Тімонова А.С. Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві /Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ». 2014. № 32 (1075). С. 47-50. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 18.05.2000 №288/4509 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення: 06.10.2021).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53934
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
256_Popovych_Zviriuk.pdfТези конференції371.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.