Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53640
Title: Забезпечення конкурентних переваг ДП Старокостянтинівський молочний завод з урахуванням міжнародного досвіду
Other Titles: Ensuring the competitive advantages of Starokostiantyniv Dairy Plant taking into account international experience
Authors: Літвінчук, Юлія Андріївна
Keywords: дипломна робота
graduate work
конкурентні переваги
competitive advantages
конкурентоспроможність
competitiveness
ефективність
efficiency
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
молочна продукція
dairy products
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню конкурентних переваг підприємства з урахуванням міжнародного досвіду, розробці заходів щодо удосконалення конкурентних переваг та оцінці ефективності розроблених заходів на базі Дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний завод». У вступі визначено актуальність теми дослідження, мету і завдання дослідження, теоретичну та практичну значущість, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано методи дослідження. У першому розділі наведені теоретичні аспекти формування конкурентних переваг підприємства: розкрито поняття конкурентної переваги, визначено їх види та джерела формування, проаналізовано методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. Другий розділ присвячений загальній характеристиці досліджуваного підприємства, здійснено аналіз основних фінансово-економічних показників та зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також визначено основні його конкурентні переваги. У третьому розділі вказані пропозиції щодо удосконалення конкурентних переваг підприємства, розроблено заходи щодо удосконалення конкурентних переваг та проведено оцінку ефективності розроблених заходів.
Thesis is devoted to the study of competitive advantages of the enterprise taking into account international experience, development of measures to improve competitive advantages and evaluation of the effectiveness of measures developed on the basis of the Subsidiary "Starokostiantynivsky Dairy Plant". The introduction identifies the relevance of the research topic, the purpose and objectives of the study, theoretical and practical significance, indicates the subject and object of the study, indicates the research methods. The first section presents the theoretical aspects of the formation of competitive advantages of the enterprise: the concept of competitive advantage is revealed, their types and sources of formation are determined, the methods of ensuring the competitive advantages of the enterprise are analyzed. The second section is devoted to the general characteristics of the researched enterprise, the analysis of the basic financial and economic indicators and foreign economic activity of the enterprise is carried out, and also its basic competitive advantages are defined. The third section contains proposals for improving the competitive advantages of the enterprise, developed measures to improve competitive advantages and evaluated the effectiveness of the developed measures.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Гуріна Ганна Сергіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53640
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_ЛітвінчукЮ.А..pdfдипломна робота1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.