Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53236
Title: Методологічні основи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємств
Other Titles: Methodological bases of logistic management of enterprises` human capital intellectualization
Authors: Полоус, Ольга Вікторівна
Polous, Olha
Keywords: людський капітал
інтелектуалізація
логістичне управління
підприємство
інновації
цифровізація
економіка знань
трансформація
стратегія
концепція
комплексний механізм
human capital
intellectualization
logistics management
enterprise
innovations
digitalization
knowledge economy
transformation
strategy
concept
complex mechanism
Issue Date: 19-Nov-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Полоус О.В. Методологічні основи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємств. - Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 630 с.
Abstract: Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних і науково-практичних основ логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємств. Сформовано методологічний підхід до управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства на засадах еволюції сутності інтелектуалізації економічної діяльності в інтелектуально-інфраструктурному середовищі в межах сучасних вимог до економічної безпеки підприємства. Розроблено методологічні засади формування системи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства, що передбачають застосування логістичної концепції при управлінні інтелектуалізацією людського капіталу. Сформовано концептуальний підхід до забезпечення інтелектуалізації людського капіталу підприємств, що враховує визначені тенденції, закономірності та проблеми розвитку ринку інтелектуальних та інноваційних послуг держави. Розроблено комплексний механізм логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства, який побудовано на основах консолідації процесів, передумов та протирічь формування інтелектуалізованого людського капіталу підприємства.
The scientific novelty of the obtained results lies in the substantiation of theoretical-methodical and methodological bases of logistic management of enterprises` human capital intellectualization, in the development of scientific-practical recommendations of applied direction in the conditions of transformational changes. The essential characteristics of the concepts of "intellectual income", "intellectual profit" and "intellectual rent", which are fully able to characterize the final result of the production process using the creative component of human capital of the enterprise are identified. Theoretical approach to management of human capital intellectualization as a basis of maintenance of economic safety of the enterprise which provides assignment of economic safety resource to corporate resources of strategic value for the enterprise which estimation should be carried out at an initial stage of planning of any improvements of its activity, especially in the intellectualization of human capital of the enterprise, is developed. The paper proves the priority of the logistics concept in the management of enterprise`s human capital intellectualization due to the continuity of the process of obtaining information, its multiplication, transformation and processing to find the optimal solution in management at the moment, which requires special mechanisms of adaptation and evolution of organizations and institutions in information-security space. The theoretical-methodological approach to determining the effectiveness of logistics management of enterprise`s human capital intellectualization on the base of the adaptation of the model of management process analysis to the needs of logistics management of enterprise`s human capital intellectualization is developed.
Description: ЗМІСТ ………………………………………………………………........... ВСТУП……………………………………………………………………... РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ …………………………………………………………. 1.1 Еволюція сутності інтелектуалізації економічної діяльності в інтелектуально-інфраструктурному середовищі ………………...... 1.2. Генезис концептуальних поглядів щодо інтелектуалізації людського капіталу підприємства ………………………………….. 1.3. Процеси, передумови та протиріччя формування інтелектуалізованого людського капіталу підприємства ………… 1.4. Теоретичні підходи до управління інтелектуалізацією людського капіталу як основи забезпечення економічної безпеки підприємства ………………………………………………………… Висновки до розділу 1……………………………………………………... РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЄЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ……………………... 2.1. Логістична концепція в управлінні інтелектуалізацією людського капіталу підприємства ……………….....…………………………… 2.2. Принципи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства ………………………………….. 2.3. Функціональні особливості системи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства …………… 2.4. Теоретико-методологічний підхід до визначення ефективності логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства ………………………………………………………… Висновки до розділу 2……………………………………………………... РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ………… 3.1. Аналіз тенденцій, закономірностей та проблем розвитку ринку інтелектуальних та інноваційних послуг в Україні ……………...... 3.2. Системний аналіз впливу показників цифровізації економіки на інтелектуалізацію українських підприємств ………………………. 3.3 Діагностика рівня розвитку людського капіталу України як передумови інтелектуалізації та інноватизації українських підприємств ………………………………………..….……………... 3.4. Імплементація міжнародних підходів до інтелектуалізації людського капіталу підприємств в епоху неоіндустріальних трансформацій ……………………………………….……………… Висновки до розділу 3 …………………………………………………….. РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ……………………..… 4.1. Концептуальний підхід до забезпечення інтелектуалізації людського капіталу підприємств ………………………….……….. 4.2. Економічна безпека підприємств як рушійна сила інтелектуалізації людського капіталу ……………………………… 4.3. Методичний підхід до оцінювання людського капіталу підприємства як індикатора можливого підвищення рівня його інтелектуалізації …………………………………………………….. 4.4. Структурно-функціональний аналіз показників діяльності підприємств з позицій можливості інтенсифікації інтелектуалізаційних змін людського капіталу ………………….... Висновки до розділу 4 …………………………………………………….. РОЗДІЛ 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЄЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ………………………………………...….. 5.1. Концепція формування системи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства……………. 5.2. Комплексний механізм логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства …………… 5.3 Контролінг ефективності логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємства …………… 5.4. Модернізаційна візія результативності діяльності підприємства на основі застосування системи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу …………………………… Висновки до розділу 5 …………………………………………………….. ВИСНОВКИ ……………………………...………………..………...……. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… ДОДАТКИ …………………………………………………………………
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53236
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Полоус О.В. (3).pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open
Дисертація_Полоус О.В. (1).pdf41.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.