Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53186
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент»
Other Titles: Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Бренд-менеджмент»
Educational and methodical complex on the subject "Brand Management"
Authors: Казанська, Олена Олександрівна
Kazanska, Elena Alexandrovna
Казанская, Елена Александровна
Keywords: робоча програма
маркетинг
бренд маркетинг
marketing
brand management
work program
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна е теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у взаємодії виробничо-господарської і маркетингової діяльності. Метою є формування компетентностей в пізнанні теоретичних та методичних основ дисципліни, наукового обгрунтування технік і стратегій брендингу та практичне застосування набутих умінь та навичок у різних сферах економіки, а також на різних рівнях прийняття управлінських рішень. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - розкрити поняття, цілі та основні завдання бренд-менеджменту; - провести аналіз історичних етапів формування концепції цінності бренду в Україні і світі; - придбати теоретичні знання щодо сутності концепції бренд-менеджменту; - придбати практичні навички проведення маркетингових досліджень при розробленні бренді в; - сформувати й засвоїти навички проведення досліджень з оцінки ефективності бренду, критеріїв ефективності бренду та сутність інтерпретації результатів; - закріпити отримані знання на основі практичних завдань тематичного курсу.
Учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста во взаимодействии производственно-хозяйственной и маркетинговой деятельности. Целью является формирование компетентностей в познании теоретических и методических основ дисциплины, научного обоснования техник и стратегий брендинга и практическое применение приобретенных умений и навыков в разных сферах экономики, а также на разных уровнях принятия управленческих решений. Задачами изучения учебной дисциплины являются: - раскрыть понятия, цели и основные задачи бренд-менеджмента; - провести анализ исторических этапов формирования концепции ценности бренда в Украине и мире; - приобрести теоретические знания по сущности концепции бренд-менеджмента; - приобрести практические навыки проведения маркетинговых исследований при разработке бренда; - сформировать и усвоить навыки проведения исследований оценки эффективности бренда, критериев эффективности бренда и сущность интерпретации результатов; – закрепить полученные знания на основе практических задач тематического курса.
The discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the interaction of production, economic and marketing activities. The aim is to form competencies in the knowledge of theoretical and methodological foundations of the discipline, scientific substantiation of techniques and strategies of branding and practical application of acquired skills in different areas of economics, as well as at different levels of management decision making. The objectives of the discipline are: - to reveal the concepts, goals and main tasks of brand management; - to analyze the historical stages of formation of the concept of brand value in Ukraine and the world; - to acquire theoretical knowledge about the essence of the concept of brand management; - to acquire practical skills of marketing research in brand development; - to form and master the skills of conducting research to assess the effectiveness of the brand, the criteria of brand effectiveness and the essence of the interpretation of results; - to consolidate the acquired knowledge on the basis of practical tasks of the thematic course. нормативных документов
Description: Освітньо-професійна програма: «Маркетинг» Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність: 075 «Маркетинг» Образовательно-профессиональная программа: «Маркетинг» Область знаний: 07 «Управление и администрирование» Специальность: 075 «Маркетинг» Educational and professional program: "Marketing" Field of knowledge: 07 "Management and Administration" Specialty: 075 "Marketing"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53186
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Бренд-менеджмент_2021.pdfробоча програма728.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.