Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53137
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Історія української державності та культури"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "История украинской государственности и культуры"
Educational and methodical complex of the discipline "History of Ukrainian statehood and culture"
Authors: Кравченко, Володимирович Іванович
Kravchenko, Volodymyr
Кулинич, Олександра Іванівна
Keywords: українська державність
українські землі
незалежність
украинская государственность
украинские земли
независимость
Ukrainian statehood
Ukrainian lands
independence
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою навчальної дисципліни є формування історико-культурної, державницької свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний і духовний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між надбанням минулого і сучасного, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.
Целью учебной дисциплины является формирование историко-культурного, государственного сознания молодежи, в котором сочетаются знания, взгляды, представления об общественном и духовном развитии, осознание ею неразрывной связи между достоянием прошлого и настоящего, традициями и опытом разных поколений украинцев, воспитания гражданского ответственности за судьбу своей Родины, побуждение к активному упорному труду в развитии и укреплении государства Украина.
The purpose of the discipline is the formation of historical, cultural, state consciousness of young people, which combines knowledge, views, ideas about social and spiritual development, awareness of the inseparable link between past and present, traditions and experiences of different generations of Ukrainians, education of civic patriotism, responsibility for the fate of their homeland, encouragement to active hard work in building and strengthening the state of Ukraine.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53137
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Історія української державності та культури.pdfробоча програма569.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.