Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53132
Title: Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позиції економічної безпеки
Other Titles: Spicific of enterprise capability development based on economic security
Особености формирования экономического потенциала предприятия с позиции экономической безопасности
Authors: Мізюк, Світлана Георгіївна
Ареф'єва, Олена Володимирівна
Ращепкін, Максим Дмитрович
Keywords: потенціал
економічний потенціал
чинники зовнішнього середовища підприємства
конкурентоспроможність
імідж
економічна безпека
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Міжнародні економічні відносини та світове господарство : науковий вісник / Ужгород: [Науковий вісник ужгородського національного університету], 2018 / Мізюк С.Г. , Ареф`єва О.В., Ращепкін М.Д. // Науковий вісник. – 2018. – № 1. – С. 5-9. - ISSN 2413-9971.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;№22/1
Abstract: В статті узагальнено особливості формування економічного потенціалу з урахуванням його основних складників. Розглянуто особливості управління економічним потенціалом підприємства з урахуванням чинників впливу макро- та мікросередовища. Досліджено вплив економічної безпеки, іміджу та конкурентоспроможності підприємства на формування економічного потенціалу підприємства.
The paper justifies the specifics of enterprise economic capability development, taking into account the main compoment of such a capability. The authou consider the specifics of the enterprise economic capability management, taking into account the factor influencing the marco environment. The author also analyze the influence of economic security, image and competitiveness of the enterprise on the enterprise economic capability development.
В статье обобщены особенности формирования экономического потенциала с учетом его основных составляющих. Рассмотрены особенности управления экономическим потенциалом предприятия с учетом факторов влияния макро- и микросреды. Исследовано влияние экономической безопасности, имиджа и конкурентоспособности предприятия на формирование экономического потенциала предприятия.
Description: 1. Ареф’єва О.В., Запорожець Т.С. Підхід до формування конкурентоспроможності господарського потенціалу підприємств. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2012. № 35. Т. 1. С. 30–34. 2. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк. К.: Центр учбової літератури, 2009. 400 с. 3. Бугай В.З., Горбунова А.В., Клюєва Ю.В. Теоретичні основи формування потенціалу підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1. С. 27–33. 4. Булкакова О.В. Бренд-імідж підприємства на споживчому ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 13. Ч. 1. С. 31–36. URL: http://www.visnyk-econom. uzhnu.uz.ua/archive/13_1_2017ua/9.pdf. 5. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих, І.М. Герасименко, В.М. Расщупкіна. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 362 с. 6. Квасницька Р.С., Тарасюк М.В. Структуризація потенціалу підприємств. Вісник КНТЕУ. 2017. № 1. С. 73–82. 7. Коваленко М.А., Іванець О.О. Теоретичне обґрунтування сутності потенціалу підприємства. Економічні інновації. 2011. № 45. С. 112–117. 8. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 352 с. 9. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: монография. Сумы: Университетская книга, 2002. 310 с. 10. Лозовський О.М., Дрончак І.В. Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності. Молодий вчений. 2016. № 1(1). С. 101–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(1)__25. 11. Никифоренко В.Г., Кравченко В.А. Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного унівеситету. Економіка, політологія, історія. 2017. № 4(246). С. 69–83. 12. Прохорова В.В., Тарасюк Д.С. Формування економічного потенціалу підприємства: теоретичний аспект. Економіка та управління підприємствами. Економіка і регіон. 2015. № 4(53). С. 35–39. 13. Сафонов Ю.М., Завізєна Н.С. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. Одеса: Апрель, 2011. 234 с. 14. Турило А.А. Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення. Економічний вісник. 2014. № 3. C. 65–71. 15. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2004. 316 с. 16. Хоменко Я.В., Резнікова О.С. Фактори конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі в умовах глобалізації. Академічний огляд. 2013. № 2(39). С. 154–161. 17. Штимер Л.Т. Теоретичні аспекти економічної сутності категорії «потенціал матеріальних ресурсів підприємства». Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2011. Вип. 8(29). Ч. 1. С. 516–522. 18. Miziuk V., Miziuk S. Assessment of risk innovation in order to ensure the economic security of airlines. Proceedings of National Aviation University. 2014. № 66(1). Р. 61–69.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53132
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Особливисті формування економічного потенціалу.pdf401.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.