Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52921
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Інтернет-реклама" 186
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Internet advertising" 186
Учебно-методический комплекс дисциплины "Интернет-реклама" 186
Authors: Куцан, Олена Іванівна
Куцан, Елена Ивановна
Kutsan, Olena Ivanivna
Keywords: інтернет-реклама
Internet-advertising
интернет-реклама
просування
продвижение
promotion
моделі ціноутворення
pricing models
модели ценообразования
менталітет споживачів
менталитет потребителей
consumer mentality
правові норми
legal norms
правовые нормы
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце навчальної дисципліни "Інтернет-реклама" є вагомим та значимим в освітньо-професійній та освітньо-науковій програмі, оскільки ця дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі виробництва та технологій. Вона є одним із чинників вдосконалення професійних навичок видавців та поліграфістів. Метою курсу є освоєння теоретичних та практичних основ створення та просування інтернет-реклами, розвиток ключових компетенцій в області розробки інтернет-реклами, оволодіння навиками прийняття ефективних рішень щодо розміщення інтернет-реклами з метою підвищення ефективності рекламних кампаній. Завданнями навчальної дисципліни є: - сформувати у студентів уявлення про інтернет-рекламу як сучасний напрям діяльності, спрямованої на підвищення ефективності просування продукції та послуг на ринку; - узагальнити теоретичні аспекти аналізу інтернет-реклами; - створити у студентів цілісне уявлення про методи та інструменти розробки, створення та просування інтернет-реклами; - ознайомити студентів із сучасними видами і способами розміщення реклами.
The place of the discipline "Internet Advertising" is important and significant in the educational-professional and educational-scientific program, as this discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of production and technology. It is one of the factors in improving the professional skills of publishers and printers. The aim of the course is to master the theoretical and practical foundations of creating and promoting online advertising, developing key competencies in the development of online advertising, mastering the skills of making effective decisions about online advertising to improve the effectiveness of advertising campaigns. The objectives of the discipline are: - to form students' ideas about Internet advertising as a modern area of ​​activity aimed at improving the efficiency of promotion of products and services on the market; - generalize the theoretical aspects of the analysis of Internet advertising; - to create in students a holistic view of the methods and tools of development, creation and promotion of Internet advertising; - to acquaint students with modern types and methods of advertising.
Место учебной дисциплины "Интернет-реклама" является весомым и значимым в образовательно-профессиональной и образовательно-научной программе, поскольку эта дисциплина есть теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области производства и технологий. Она является одним из факторов совершенствования профессиональных навыков издателей и полиграфистов. Цель курса - освоение теоретических и практических основ создания и продвижения интернет-рекламы, развитие ключевых компетенций в области разработки интернет-рекламы, овладение навыками принятия эффективных решений по размещению интернет-рекламы с целью повышения эффективности рекламных кампаний. Задачи учебной дисциплины: - сформировать у студентов представление об интернет-рекламе как современном направлении деятельности, направленной на повышение эффективности продвижения продукции и услуг на рынке; - обобщить теоретические аспекты анализа интернет-рекламы; - создать у студентов целостное представление о методах и инструментах разработки, создание и продвижение интернет-рекламы; - ознакомить студентов с современными видами и способами размещения рекламы.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Інтернет-реклама» для спеціальності 186-"Видавництво та поліграфія" розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04. 2021 № 249/од. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52921
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ Інтернет-реклама видав.-1.pdfробоча програма4.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.