Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52640
Title: Удосконалення управління персоналом ПрАТ «Миронівський хлібопродукт»
Other Titles: Improving personnel management of PJSC Myronivsky Hliboproduct
Authors: Миндзя, Маргарита Олегівна
Mindja, Margarita Olehivna
Keywords: система управління персоналом
personnel management system
персонал
personnel
управління людськими ресурсами
human resource management
контроль
control
організація
organization
дипломна робота
graduate work
Issue Date: 15-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню проблеми управління персоналом на підприємстві, розробці плану по вдосконаленню управлінням персоналу та оцінці економічної ефективності на базі ПАТ «Миронівський хлібопродукт». У вступі визначено актуальність та практичну цінність обраної теми дослідження, основну мету та завдання дослідження, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано наукові методи дослідження. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам управління персоналом на підприємстві: розкрито теоретичні основи управління персоналом, зроблений аналіз факторів впливу на персонал в системі управління персоналом, розглянуто стратегічні напрямки вдосконалення управління персоналом. У другому розділі наведена загальна характеристика досліджуваного підприємства, здійснений аналіз фінансово-економічних показників, проаналізовано його систему управління персоналом, також висвітлено проблемні моменти в системі управління персоналом. У третьому розділі вказані шляхи удосконалення системи управління персоналом на підприємстві, розроблено напрямки оптимізації управління персоналом, запропоновано організаційно-економічні заходи покращення системи управління персоналом та проведена оцінка впровадження запропонованих заходів. У висновках та пропозиціях узагальнено результати дослідження.
Thesis is devoted to the study of the problem of personnel management at the enterprise, the development of a plan to improve personnel management and evaluation of economic efficiency on the basis of Рublic company «Mironivsky Hliboproduct». The introduction identifies the relevance and practical value of the chosen research topic, the main purpose and objectives of the study, indicates the subject and object of research, indicates the scientific research methods. The first section is devoted to the theoretical aspects of personnel management at the enterprise: the theoretical foundations of personnel management are revealed, the analysis of factors influencing personnel in the personnel management system is made, strategic directions of improvement of personnel management are considered. The second section presents the general characteristics of the researched enterprise, the analysis of financial and economic indicators, analyzes its personnel management system, also highlights the problematic issues in the personnel management system. The third section indicates ways to improve the personnel management system at the enterprise, developed areas for optimizing personnel management, proposed organizational and economic measures to improve the personnel management system and evaluated the implementation of the proposed measures. The conclusions and proposals summarize the results of the study.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Теплінський Геннадій Вікторович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52640
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_Миндзя М.О.pdfдипломна робота1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.