Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52428
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни " Інноваційно-інвестиційні процеси в економіці"
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Innovation and investment processes in the economy"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Инновационно-инвестиционные процессы в экономике"
Authors: Андрієнко, Марія Михайлівна
Andriienko, Mariia
Андриенко, Маия Михайловна
Keywords: інновації
інноваційні процеси
економіка
підприємство
інноваційна стратегія
innovation
innovation processes
economy
enterprise
innovation strategy
инновации
инновационные процессы
экономика
предприятие
инновационная стратегия
Issue Date: 7-Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з ОПП Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційно-інвестиційні процеси в економі-ці» є вивчення сутності інноваційно-інвестиційних процесів в економіці, формування у студен-тів знань і навичок щодо раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в економіці з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку суспільства.
This discipline is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in OPP Economics of the enterprise (by type of economic activity). The purpose of teaching the discipline "Innovation and investment processes in economics" is to study the essence of innovation and investment processes in economics, the formation of students' knowledge and skills on rational organization and economic justification of development of innovation and investment processes in economics taking into account current trends innovative development of society.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста по ОПП Экономика предприятия (по видам экономической деятельности). Целью преподавания учебной дисциплины «Инновационно-инвестиционные процессы в экономике» является изучение сущности инновационно-инвестиционных процессов в экономике, формирование у студен-тов знаний и навыков рациональной организации и экономического обоснования направлений развития инновационно-инвестиционных процессов в экономике с учетом современных тенденций инновационного развития общества.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52428
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_І-ІПвЕ_2020.pdfРобоча програма812.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.