Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52341
Title: Антропний принцип творчості Матвія Вайсберга
Other Titles: Anthropic principle of Matviy Weisberg's creativity
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: слабкий антропний принцип
художня культура
Матвій Вайсберг
мистецтво
візуальна антропологія
антропологія
art
art culture
anthropology
visual anthropology
Matviy Weisberg
weak anthropic principle
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Карпов В. В. Антропний принцип творчості Матвія Вайсберга / В. В. Карпов // Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія. За заг. ред. д-ра іст. н. В. В. Карпова - Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2021. - С.328-340.
Series/Report no.: Сер. 42. Архитектура, проектирование, градостроительство;
Abstract: Висвітлено творчість сучасного художника Матвія Вайсберга на основі теоретичних основ взаємозв'язку антропології та мистецтва. У відповідності до поставленої мети обрано комплекс дослідницьких методик сучасного мистецтвознавства, що базуються на антропологічному підході до аналізу мистецьких явищ. Використання вказаного комплексу дослідницьких методик сприяло отриманню власних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці і розробці актуальної для вітчизняного мистецтвознавства теми антропології мистецтва. Результати студіювання можуть слугувати важливою складовою історії мистецтвознавства. Висновки. Антропологія мистецтва постає як теоретична основа мистецьких практик, розглядає митця як соціальнозначущий феномен, що продукує внутрішню рефлексію на суспільні процеси. У випадку із творчістю Матвія Вайсберга спостерігаємо зворотній вплив мистецьких практик на теорію мистецтвознавства. Творчість Матвія Вайсберга є матеріальним підтверженням мистецтвознавчих студій спровокованих технологічним прогресом та пошуком місця людини у цифровій культурі та культурі алгоритмів, культурі без людини. Проте важливим є його нова антропологія етичних та філософських питань виражених в дихотомії “людина – всесвіт”.
The purpose of the study is to highlight the work of contemporary artist Matthew Weisberg on the basis of the theoretical foundations of the relationship between anthropology and art. In accordance with the set goal, a set of research methods of contemporary art history based on an anthropological approach to the analysis of artistic phenomena was chosen. The use of this set of research methods contributed to obtaining their own results. The scientific novelty of the obtained results lies in the formulation and development of the topic of anthropology of art, which is relevant for domestic art history. The results of studying can serve as an important component of the history of art history. Conclusions. Anthropology of art appears as a theoretical basis of artistic practices, considers the artist as a socially significant phenomenon that produces an internal reflection on social processes. In the case of Matthew Weisberg's work, we observe the reverse effect of artistic practices on the theory of art history. Matthew Weisberg's work is a material confirmation of art studies provoked by technological progress and the search for the place of man in digital culture and the culture of algorithms, a culture without man. However, his new anthropology of ethical and philosophical issues expressed in the dichotomy “man – universe” is important.
Description: 1. Дизайн архитектурной среды : учеб. для вузов / под общ. ред. А.В. Ефимова. М. : Архитектура-С, 2006. 504 c. 2. Карпов В., Сиротинська Н. Neuroart: мистецтво пізнання людини. К. : НАКККіМ, 2019. 80 с. 3. Карпов В.В., Бондик О.В., Лимар Г.М., Наумов О.Г. Мистецтво та антропологія у дискурсі європейських студій // Культура і сучасність: альманах. № 1. Київ : НАКККіМ, 2020. C. 110–117 4. Кияновська Л. Музична антропологія і її перспективи в сучасній гуманітарній науці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: наук. журнал. К. : НАКККіМ, 2019. № 1. С. 231–234. 5. Кривцун О. Антропология искусства // Весник культурологии, 2018. № 1. С. 230–241. 6. Матвій Вайсберг. Живопис. Альбом / Аукціонний дім “Дукат”. Київ : Видавничий дім “Антиквар”, 2019. С. 50. 7. Особливе мистецтво : каталог / За заг. ред. д.і.н. В.В. Карпова. Рига : Izdevnieciba “Baltia Publishing”, 2020. 52 с. 8. Панасюк О.В. Нейроарт у соціалізації дітей з інклюзією: дип. oсвіт. рівня магістр: 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020. 80 с. 9. Пушонкова О. Актуальні проблеми досліджень візуальної антропології // Сучасне мистецтво: Наук. зб. К. : ІПСМ АМУ; КЖД “Софія”, 2009. С. 304. 10. Русевич Т.В. Екологія архітектурної форми // Архітектурний вісник КНУБА, 2016. Вип. 8–9. С. 162–168. 11. Karpov V., Syrotynska N. (2019). Homo parvus mundus est: imagination as a tool of knowledge and formation of the world. Bulletin of the National Academy of Culture and Arts, # 1. Pp. 226–230. [in English]
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52341
ISBN: 978-9934-26-063-6
Appears in Collections:Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328-340-Карпов.pdfстаття245.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.