Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52276
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Глобальний маркетинг»
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Global Marketing"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Глобальный маркетинг»
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Казанська, Олена Олександрівна
Smerichevsky, Sergey Frantsovych
Kazanska, Elena Alexandrovna
Смеричевський, Сергей Францевич
Keywords: робоча програма
маркетинг
PHD
marketing
work program
глобальний маркетинг
global marketing
doctor of philosophy
глобальный маркетинг
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою дисципліни с формування у здобувачів теоретичних знань, розуміння методології і сучасної концепції глобального маркетингу та практичних знань щодо механізмів та інструментів його використання на різних географічних ринках. Завдання вивчення дисципліни: систематизування у здобувачів вищої освіти системи сучасних знань і уявлень в області теорії і практики концепцій глобального маркетингу як універсальної стратегії світового бізнесу; розвиток у здобувана навичок самостійного надбання і використання в професійній діяльності знань щодо розробки глобальної маркетингової стратегії; удосконалення здобувачем вміння дослідження закономірностей розвитку і особливостей функціонування транснаціональних корпорацій як основних суб’єктів глобального маркетингового середовища.
Целью дисциплины с формирования у соискателей теоретических знаний, понимания методологии и современной концепции глобального маркетинга и практических знаний о механизмах и инструментов его использования на различных географических рынках. Задача изучения дисциплины: систематизации у соискателей высшего образования системы современных знаний и представлений в области теории и практики концепций глобального маркетинга как универсальной стратегии мирового бизнеса; развитие в соискателя навыков самостоятельного приобретения и использования в профессиональной деятельности знаний по разработке глобальной маркетинговой стратегии; совершенствование соискателем умение исследования закономерностей развития и особенностей функционирования транснациональных корпораций как основных субъектов глобального маркетинговой среды.
The purpose of the discipline is to form theoretical knowledge in applicants, understanding the methodology and modern concept of global marketing and practical knowledge of the mechanisms and tools of its use in different geographic markets. Tasks of studying the discipline: systematization of higher education students' system of modern knowledge and ideas in the field of theory and practice of global marketing concepts as a universal strategy of world business; development of acquired skills of independent acquisition and use of professional knowledge in the development of global marketing strategy; improving the applicant's ability to study the patterns of development and features of the functioning of transnational corporations as the main actors in the global marketing environment.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52276
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rp-globalnij-marketing-2020.pdfробоча програма665.47 kBAdobe PDFView/Open
rp-globalnij-marketing-2021.pdfробоча програма683.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.