Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52269
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Стратегічне управління ланцюгами доданої цінності»
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Strategic management of value chains"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Стратегическое управление цепями добавленной ценности»
Authors: Смерічевська, Світлана Василівна
Smerichevska, Svetlana Vasylivna
Смеричевський, Светлана Васильевна
Keywords: робоча програма
стратегічне управління
маркетинг
marketing
strategic management
work program
стратегическое управление
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування. Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних підходів і методологічних основ стратегічного підходу до управління ланцюгами постачання, теорії й практики еволюції процесу управління ланцюгами поставок та набуття навичок самостійної роботи щодо прийняття обгрунтованих стратегічних рішень стосовно формування досконалих і конкурентоспроможних ланцюгів поставок в сучасних умовах глобалізації економіки. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -усвідомлення концептуальних і методологічних особливостей стратегічного підходу до управління ланцюгами постачання та набуття навичок щодо практичного їх використання; - набуття теоретичних знань щодо принципів і закономірностей стратегічної інтеграції вітчизняних підприємств у глобальні логістичні ланцюги постачання;
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области управления и администрирования. Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов системных знаний и понимания концептуальных подходов и методологических основ стратегического подхода к управлению цепочками поставок, теории и практики эволюции процесса управления цепями поставок и приобретения навыков самостоятельной работы по принятию обоснованных стратегических решений по формированию совершенных и конкурентоспособных цепей поставок в современных условиях глобализации экономики. Задачами изучения учебной дисциплины являются: -осознание концептуальных и методологических особенностей стратегического подхода к управлению цепочками поставок и приобретения навыков практического их использования; - приобретение теоретических знаний о принципах и закономерностей стратегической интеграции отечественных предприятий в глобальные логистические цепи поставок;
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management and administration. The aim of the discipline is to form in future specialists system knowledge and understanding of conceptual approaches and methodological bases of strategic approach to supply chain management, theory and practice of evolution of supply chain management and acquisition of skills of independent work on making sound strategic decisions on formation of perfect and competitive modern supply chains. in the context of globalization of the economy. The objectives of the discipline are: -awareness of the conceptual and methodological features of the strategic approach to supply chain management and the acquisition of skills for their practical use; - acquisition of theoretical knowledge on the principles and patterns of strategic integration of domestic enterprises into global supply chains;
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52269
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phd-strategіchne-upravlіnnya-ldts-075-plan2020.pdfробоча програма681.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.