Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52139
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни " Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях "
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Fundamentals of economic functioning at the micro, macro and meso levels"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы функционирования экономики на микро-, макро- и мезо уровнях"
Authors: Ковальчук, Альона Миколаївна
Ковальчук, Алена Николаевна
Kovalchuk, Alona
Keywords: мікроекономіка
попит
пропозиція
споживач
виробництво
витрати виробництва
макроекономіка
microeconomics
demand
offer
consumer
production
production costs
macroeconomics
микроэкономика
спрос
предложение
потребитель
производство
издержки производства
макроэкономика
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце дисципліни визначається теоретичною та практичною сукупністю знань і вмінь, що формують професійний профіль фахівця в галузі економічних наук. Дисципліна належить до циклу професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», та дозволяє набути знання про основи професійної діяльності. Навчальна дисципліна «Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях» забезпечує інтеграцію попередньо набутих здобувачами вищої освіти знань і вмінь та становить основу економічного профілю в підготовці фахівців в сфері економіки підприємства. Метою викладання дисципліни є поглиблене комплексне вивчення законів і механізмів функціонування ринкових структур і поведінки економічних суб’єктів на мікро-, макро- та мезо- рівнях ринкових відносин, опанування здобувачами вищої освіти універсального інструментарію обґрунтування та прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених засобів і альтернативних можливостей.
The place of the discipline is determined by the theoretical and practical set of knowledge and skills that form the professional profile of a specialist in the field of economics. The discipline belongs to the cycle of professional training of applicants for the first (bachelor's) level of higher education, specialty 051 "Economics", and allows you to acquire knowledge about the basics of professional activity. The discipline "Fundamentals of the functioning of the economy at the micro, macro and meso levels" provides integration of previously acquired higher education knowledge and skills and is the basis of the economic profile in the training of specialists in the field of enterprise economics. The purpose of teaching the discipline is an in-depth comprehensive study of the laws and mechanisms of market structures and behavior of economic entities at the micro, macro and meso levels of market relations, mastering higher education tools universal tools to justify and make optimal business decisions opportunities.
Место дисциплины определяется теоретической и практической совокупностью знаний и умений, формируют профессиональный профиль специалиста в области экономических наук. Дисциплина относится к циклу профессиональной подготовки соискателей первого (бакалаврской) уровня высшего образования специальности 051 «Экономика», и позволяет приобрести знания об основах профессиональной деятельности. Учебная дисциплина «Основы функционирования экономики на микро-, макро- и мезо уровнях» обеспечивает интеграцию предварительно приобретенных соискателями высшего образования знаний и умений и составляет основу экономического профиля в подготовке специалистов в сфере экономики предприятия. Целью преподавания дисциплины является углубленное комплексное изучение законов и механизмов функционирования рыночных структур и поведения экономических субъектов на микро-, макро- и мезо уровнях рыночных отношений, овладение соискателями высшего образования универсального инструментария обоснования и принятия оптимальных хозяйственных решений при имеющихся ограниченных средств и альтернативных возможностей.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52139
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПНД_051_Основи_економіки_на_МММ_рівнях_051.3_2021_2.1.6.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях»806.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.