Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52135
Title: Удосконалення системи стратегічного управління ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
Other Titles: Improving the strategic management system of PJSC "Kyiv confectionery factory "Roshen"
Authors: Ковальчук, Анна Вадимівна
Keywords: стратегічне управління
стратегія
ціль
зовнішньоекономічна діяльність
аналіз
дипломна робота
strategic management
strategy
purpose
foreign economic activity
analysis
graduate work
Issue Date: 12-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню удосконалення системи стратегічного управління, розробці шляхів покращення складової системи, оцінці економічної ефективності запропонованих заходів на базі ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».Перший розділ присвячено теоретичним та методичним засадам удосконалення системи стратегічного управління: розкрито сутність та завдання стратегічного управління підприємствами, визначені методи стратегічного аналізу та досліджені види стратегій та підходи в їх розробці. У другому розділі проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність підприємства, а саме, визначено загальну характеристику економічної діяльності досліджуваного підприємства, проведено аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства та зроблений аналіз системи стратегічного управління підприємства. У третьому розділі визначені шляхи удосконалення складових системи стратегічного управління підприємством, представлені рекомендації щодо покращення системи стратегічного управління підприємства та проведена оцінка економічної ефективності даних пропозицій.
Thesis is devoted to the study of improving the system of strategic management, development of ways to improve the component system, evaluation of economic efficiency of the proposed measures on the basis of PJSC «Kyiv Confectionery Factory «Roshen».The first section is devoted to the theoretical and methodological principles of improving the system of strategic management: revealed the essence and objectives of strategic management of enterprises, identified methods of strategic analysis and explored types of strategies and approaches to their development. In the second section the foreign economic activity of the enterprise is analyzed, namely, the general characteristic of economic activity of the researched enterprise is defined, the analysis of financial and economic indicators of activity of the enterprise is carried out and the analysis of system of strategic management of the enterprise is made. The third section identifies ways to improve the components of the strategic management system of the enterprise, presents recommendations for improving the strategic management system of the enterprise and evaluates the economic efficiency of these proposals. The conclusions and proposals summarize the results of the study.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Колесник Максим Віталійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52135
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_Ковальчук.pdfдипломна робота2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.