Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51589
Title: Синергія ролей суб’єктів освітнього процесу закладів вищої освіти в системі дистанційної освіти
Other Titles: The synergy of educational process subject roles at higher education institutions in the distance learning system
Authors: Лузік, Ельвіра Василівна
Luzik, Elvira
Ладогубець, Наталія Віталіївна
Ladohubets, Nataliia
Селезень, Ганна Василівна
Selezen, Hanna
Keywords: дистанційна освіта
професійна освіта
міждисциплінарний дистанційний курс
distance education
professional education
interdisciplinary distance learning course
Issue Date: May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лузік Е. В., Ладогубець Н. В., Селезень Г. В. Синергія ролей суб’єктів освітнього процесу закладів вищої освіти в системі дистанційної освіти / Е.В. Лузік, Н.В. Ладогубець, Г.В. Селезень // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2021. – Вип. 1(18). – С. 89-100
Abstract: Динамічна модернізація структури та змісту професійної освіти, що пов’язана з пріоритетним розвитком інформаційних систем навчання, які орієнтовані на реалізацію концепції навчання протягом життя; мобільність тих, кого навчають; міжнародну співпрацю, обумовлена пошуком шляхів, пов’язаних з побудовою індивідуальної траєкторії навчання як чинника успішності кожного суб’єкта освітнього процесу в створеному мобільному інформаціно-освітньому середовищі, яке забезпечуватиме просторову та часову гнучкість дистанційної моделі навчання з урахуванням зворотних жорстких та гнучких зв’язків; його універсальність для світових освітніх систем, формуючи, таким чином, випереджувальну безперервну логістику знань у належних обсягах, потрібному місці і в потрібний час. Метою дослідження є теоретично обґрунтувати ефективність використання мультимедійного навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання при формуванні механізму впливу зворотних зв’язків. З використанням методів структурно-наукового, системно-функціонального аналізу освітньо-інформаційних технологій та діагностики, спостереження, анкетування, опитування. При проведенні педагогічного експерименту використовувались методики багатофакторного дослідження особистості, методика А. Лічинса «Гнучкість мислення»; методика діагностики рівня розвитку рефлексивності; методика визначення відповідальності М. Осташевої для підтвердження особистісного критерію щодо сформованості наполегливості у дослідженні мети. Системно-синергетичний підхід, базуючись на когнітивній моделі пізнання як системоутворюючої основи створення освітньо-інформаційного середовища сучасного закладу вищої освіти з використанням рефлексивного підходу для створення прогресивних суб’єкт-суб’єктних відносин, сприяє формуванню у суб’єктів навчання професійних компетентностей, проектно-критичного мислення, динамічних здібностей, мотиваційного прагнення до безперервної освіти і самовдосконалення. Результати. Ефективність використання мультимедійного навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання у відповідному освітньо-інформаційному середовищі доведена в процесі проведення педагогічного експерименту з обґрунтуванням механізму впливу зворотних зв’язків, спряє, тим самим, розробці науково-практичних рекомендацій на теоретико-методичному та практичному рівнях. Висновок. Синергія ролей викладача в освітньо-інформаційному середовищі дистанційного мультимедійного навчально-методичного комплексу в процесі дистанційного навчання, завдяки впровадженню рефлексивного підходу, сприяла підвищенню якості комунікації між викладачами та студентами, даючи суб’єкту учіння особистісно сформувати цілісну систему світоглядних, поведінкових та творчих якостей загалом. Крім того, використання синергетично-рефлексивного підходу в освітньому процесі сприяло як формуванню стійких навичок самоосвіти та толерантності до невизначеності, так і розвитку критичного відношення студента до домінування гнучких форм навчання у процесі вибора індивідуальної освітньої траєкторії.
Dynamic modernization of vocational education structure and content associated with the priority development of information learning systems with their focus on promoting the implementation of the lifelong learning concept; mobility of trainees; international cooperation, guided by the search for ways of constructing a personal learning trajectory as a factor in the success of each educational process subject in the created mobile information-educational environment which will provide spatial and temporal flexibility of the distance learning model in view of rigid and flexible feedback; its versatility for the world's educational systems, thus completing a leading continuous logistics of knowledge both in the proper volumes, in the right place and at the right time. The purpose of the study is to theoretically substantiate the effectiveness of the use of multimedia educational and methodological complex for distance learning in the formation of the mechanism of influence of feedback. Using the methods of structural-scientific, system-functional analysis of educational and information technologies and diagnostics, observation, questionnaires, surveys. During the pedagogical experiment the methods of multifactorial research of personality, the method of A. Lichins "Flexibility of thinking" were used; methods of diagnosing the level of development of reflexivity; method of determining the responsibility of M. Ostasheva to confirm the personal criterion for the formation of persistence in the study of purpose. The system-synergetic approach, founded on the cognitive model as a system forming the basis for creating the educational and information environment of a modern higher education institution by using a reflexive approach to develop progressive subject-subject relations, contributes to shaping the professional competence of educational process subjects, as well as forming their design-critical thinking, dynamic abilities, motivational striving for continuous education and self-perfection. Results. The effectiveness of using a multimedia educational and methodological complex for distance learning in an appropriate educational and information environment, proved by the process of conducting a pedagogical experiment with sufficient substantiating the mechanism of feedback impact, thus contributes to the development of scientific and practical guidelines at the theoretical, methodological and practical levels. Conclusion. The synergy of teacher roles in the educational and information environment of distance multimedia educational and methodological complex in the process of distance learning, through the introduction of a reflective approach, helped to improve communication between teachers and students, giving the subject to personally form a holistic system of worldviews, behavioral and creative.In addition, the use of synergetic-reflexive approach in the educational process contributed to the formation of stable skills of self-education and tolerance for uncertainty, and the development of a critical attitude of students to the dominance of flexible forms of learning in choosing an individual educational trajectory.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51589
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лузік, Ладогубець, Селезень.pdfстаття831.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.