Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51586
Title: Типологічні характеристики індивідуальних стилів медіакомунікації в юнацькому віці
Other Titles: Typological characteristics of individual styles of media communication in adolescence
Authors: Дробот, Ольга Вячеславівна
Drobot, Olga
Keywords: індивідуальний стиль
особливості комунікаційної активності
медіакомунікація
юнацький вік
individual style
features of communication activity
media communication
adolescence
Issue Date: May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дробот О. В. Типологічні характеристики індивідуальних стилів медіакомунікації в юнацькому віці / О.В. Дробот // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2021. – Вип. 1(18). – С. 117-126
Abstract: Метою цього дослідження є розкриття особливостей медіакомунікативної активності юнаків в контексті таких параметрів, як: активність користування медіаресурсами; активність користування соціальними мережами; критерій відповідності самопрезентації; критерій відповідності встановлення контактів та критерій відповідності створення повідомлень. Застосовано такі методи: опитувальник «Комфортний спосіб медіакомунікації» (Підгірна І.С.); метод математичної обробки даних – факторний аналіз. Результати. В ході емпіричного дослідження було виявлено, що 42,5% юнаків мають синхронний, 35% – комплементарний, 17,5 % – дифузний та 5 % – компенсаторний стиль медіакомунікації. Перші дві групи демонструють високу активність користування медіаресурсами та середню активність використання соціальних мереж. Після виявлення факторної структури показників у групах із синхронним та комплементарним стилями медіакомунікації було здійснено якісний порівняльний аналіз одержаних факторних структур. Констатовано низку спільних закономірностей групування параметрів факторних структур, а також специфічні, індивідуально-своєрідні риси кожної з груп. Виявлено, що спорідненні критерії відповідності індивідуальних стилів медіакомунікації є конгруентними і завжди виступають попарно в різноманітних комбінаціях на одному полюсі фактора. Параметри мережевої активності схильні конфліктувати з іншими змінними, їх інтенсивний прояв витісняє інші психологічні прояви, і може спричиняти деструктивний вплив на особистість. Висновки. З огляду на закономірності розподілу змінних зроблено висновок про те, що унікальною рисою групи з синхронним стилем медіакомунікації є підпорядкування медіаресурсної активності провідному мотиву – самопрезентації. Специфічною ж рисою групи з комплементарним стилем медіакомунікації є широкий діапазон взаємозв’язків, що пов’язує медіакомунікативну активність з іншими формами життєвої активності юнацтва. Відтак, комунікаційна активність юнаків у соціальних мережах має свої характерні для вікової норми особливості, індивідуально-стильові ознаки та використовується для задоволення актуальних загально-вікових та індивідуальних потреб.
The purpose of this study is to reveal several features of media communication activity of young people in the context of the following parameters: activity of engaging with media resources; activity of engaging with social networks; conformity of self-presentation; conformity of contact matching and conformity of message-making. The following methods were used: "Comfortable Ways of Media Communication" questionnaire (by Pidhirna I. S.); factor analysis as the method of mathematical data processing. Results. The empirical study found that 42.5% of young people have a synchronous style of media communication, 35% - a complementary one, 17.5% - a diffused one, and 5% have a compensatory one. The first two groups showed a high activity of using media resources and a medium activity of using social networks. After identifying the factor structure of indicators in groups with synchronous and complementary styles of media communication, a qualitative comparative analysis of the obtained factor structures was performed. A number of common patterns in the grouping the parameters of factor structures, as well as specific, individual and peculiar features of each of the group were identified. The related criteria of conformity of individual styles of media communication are congruent and always appear in pairs in various combinations on one pole of the factor. The parameters of network activity tend to conflict with other variables: their intense manifestation displaces other psychological manifestations, and can cause destructive effects on the individual. Conclusions. Given the pattern of distribution of variables, it is concluded that a unique feature of the group with a synchronous style of media communication is the subordination of media resource activity to the leading motive – i.e. self-presentation. A specific feature of the group with a complementary style of media communication is the wide range of relationships that link media communication activity with other forms of life activity. Thus, the communicative activity of young people in social networks has its own individual and stylistic features and is used to meet individual needs and those pertaining to the age group at large.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51586
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дробот О.В.pdfстаття596.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.