Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51515
Title: Navigation dead reckoning system based on a mobile phone
Other Titles: Навігаційна система числення шляху на основі мобільного телефону
Authors: Лазаревський, Олександр Андрійович
Lazarevskiy, O. A.
Keywords: дипломна робота
інерціальна навігація
знаходження піків кроку людини
модуль вектора прискорення
фільтрация
триангуляція
глобальный маршрут
inertial navigation
finding peaks of people's step
acceleration vector module
filtration
triangulation
global route
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Lazarevskiy O. A. Navigation dead reckoning system based on a mobile phone. – Kyiv, National aviation university. – 2021, 90 p.
Abstract: У сучасному світі, що динамічно розвивається, людина займає провідні позиції, в таких умовах розвивається ринок складних автоматизованих інтегрованих систем підприємств та бізнес-установ різного профілю, а також пристроїв, що забезпечують зв'язок і завжди неминуче знаходяться поруч з нами. Пристрої, які нас оточують всюди, мають не лише набір стандартних програм, які розробник там запровадив. Наприклад, люди, які використовують стандартні методи навігації GPS, ніколи не замислювались про те, як орієнтуватися в торговому центрі, магазині чи на підприємстві. Усі ці організації можуть мати різний розмір за різними будівельними схемами, починаючи від малого бізнесу з кількома десятками людей і закінчуючи великими корпораціями з десятками тисяч працівників. Система інерціальної індивідуальної навігації вирішує такі проблеми, такі системи призначені для вирішення проблем як підприємства в цілому, так і рівня кожної людини. Метою цієї роботи було розробити інерційну пішохідну систему для підрахунку зроблених кроків, а також орієнтації в просторі без зовнішніх даних.
In the modern dynamically developing world, a person occupies a leading position, in such conditions the market for complex automated integrated systems of enterprises and business institutions of various profiles, as well as devices that provide communication and always inevitably be near us, is developing. The devices that surround us everywhere have not only a set of standard programs that the developer has introduced there. For example, people who use standard GPS navigation methods never thought about how to navigate in a shopping center and a store, or an enterprise. All of these organizations can be of very different sizes with a variety of construction schemes, ranging from small businesses with a few dozen people to large corporations with tens of thousands of employees. The system of inertial individual navigation solves such problems, such systems are designed to solve the problems of both the enterprise as a whole and the level of each individual. The purpose of this work was to develop an inertial pedestrian system for counting the steps taken, as well as orientation in space without external data.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник дипломної роботи: д.т.н., проф. кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Мухіна Марина Петрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51515
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)
Наукові праці студентів НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2021_151_Лазаревский_А_А.pdfпояснювальна записка3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.