Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51224
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Лідерство та креативна економіка"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Leadership and creative economy"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Лидерство и креативная экономика"
Authors: Андрієнко, Марія Михайлівна
Andrienko, Maria
Андриенко, Мария Михайловна
Keywords: лідерство
команда
зміни
інноваційність
управління конфліктами
ефективна комунікація
креативна економіка
leadership
team
changes
innovation
conflict management
effective communication
creative economy
лидерство
команда
изменения
креативная экономика
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Лідерство та креативна економіка» є обов’язковою дисципліною, що входить до циклу дисциплін професійної підготовки та спрямована на засвоєння знань з теорії і практики управлінської діяльності щодо впровадження та використання технологій лідерства, менеджменту управління, а також здійснення аналізу ситуативних чинників, що обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства в організації, розвиває теоретичні та практичні основи сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки підприємства.
The discipline "Leadership and Creative Economics" is mandatory discipline that is part of the cycle of disciplines of professional training and is aimed at mastering knowledge of the theory and practice of management activities for the implementation and use of leadership technologies, management management, and implementation analysis of situational factors that determine the choice of effective leadership style organization, develops theoretical and practical foundations of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of enterprise economics.
Учебная дисциплина «Лидерство и креативная экономика» обязательна дисциплиной, входит в цикл дисциплин профессиональной подготовки и направлена на усвоения знаний по теории и практике управленческой деятельности по внедрению и использование технологий лидерства, менеджмента управления, а также осуществление анализа ситуативных факторов, обусловливающих выбор эффективного стиля лидерства в организации, развивает теоретические и практические основы совокупности знаний и умений, формируют профиль специалиста в области экономики предприятия.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51224
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ЛтаКЕ 2021 Бакалаври (2).pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Лідерство та креативна економіка»670.02 kBAdobe PDFView/Open
Лідерство та кретивна економіка.pdfСилабус навчальної дисципліни «ЛІДЕРСТВО ТА КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА»200.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.