Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50983
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Антикризове управління підприємством"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Crisis management enterprise"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Антикризисное управление предприятием"
Authors: Андрієнко, Марія Михайлівна
Andrienko, Maria
Андриенко, Мария Михайловна
Keywords: криза
антикризове управління
фінансова стійкість
стратегія
банкрутство
управління персоналом
crisis
crisis management
financial stability
strategy
bankruptcy
кризис
антикризисное управление
финансовая устойчивость
стратегия
банкротство
управления персоналом
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Антикризове управління підприємством» є вибірковою дисципліною та удосконалює теоретичні та практичні основи сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки підприємства. Метою навчальної дисципліни «Антикризове управління підприємством» є розвиток у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо виявлення і аналізу симптомів потенційної кризи, вибору і реалізації антикризових стратегій, розробки своєчасних стратегічних та тактичних заходів, спрямованих на мінімізацію загрози для підприємства, зокрема і через процедури відновлення антикризового потенціалу.
The discipline "Crisis management of the enterprise" is elective discipline and improves the theoretical and practical foundations of a set of knowledge and skills, forming the profile of a specialist in the field of enterprise economics. The purpose of the discipline "Crisis Management" is development of students' complex of theoretical knowledge and practical skills identification and analysis of symptoms of a potential crisis, selection and implementation of anti-crisis strategies, development of timely strategic and tactical measures aimed at minimizing the threat to the enterprise, in particular through recovery procedures anti-crisis potential.
Учебная дисциплина «Антикризисное управление предприятием» является выборочной дисциплиной и совершенствует теоретические и практические основы совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области экономики предприятия. Целью учебной дисциплины «Антикризисное управление предприятием» является развитие у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков выявления и анализа симптомов потенциального кризиса, выбора и реализации антикризисных стратегий, разработки своевременных стратегических и тактических мер, направленных на минимизацию угрозы для предприятия, в том числе через процедуры восстановления антикризисного потенциала.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50983
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_АУП 2021 Магістри (2).pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Антикризове управління підприємством»746.71 kBAdobe PDFView/Open
Антикризове управління підприємством.pdfСилабус навчальної дисципліни «АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»285.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.