Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50161
Title: Automation of logistics company’s business processes
Other Titles: Автоматизація бізнес процесів транспортно-логістичної компанії
Автоматизация бизнес процессов транспортно-логистической компании
Authors: Kolisnichenko, Anastasiia
Колісніченко, Анастасія Вікторівна
Keywords: automation of business process
safety transportation
electronic databases
tracking
threats for the transport
technical support
automation methods
optimizing resources
дипломна робота
безпека транспортування
автоматизація бізнес-процесів
відстеження
електронні бази даних
технічна підтримка
загрози для транспорту
оптимізація ресурсів
методи автоматизації
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: At the current stage of technology development in various fields of activity, there is a need for companies to switch to new working methods. Innovation is important for every industry. In order to remain competitive, companies need to use innovation and optimize their processes. Now, for a logistics company, the ability to flexibly manage the supply chain, that is, the company's ability to respond quickly and at the lowest cost to changes in the external environment and violations of regulations, is an important competitive advantage. The tool for this, first of all, is a good information IT system that helps managers and facilitates their work. The system should be configured not only in the company's processes, but also for the needs of customers, and also be able to capture all the nuances of working with a particular load. Over the past decade, there has been a steady growth and spread of digital applications and platforms in logistics, partly due to a conscious push by companies to introduce technologies that increase efficiency and reduce costs. The impact of digitalization and automation on the supply chain is widespread. Digitalization provides greater transparency in the supply and dispatch chains, and thereby improves supply chain management. The tasks of these systems include:  record physical data using sensors and influence physical processes;  evaluate and store the collected data and actively interact with the digital and physical world;  access globally available data and services as needed. The theory and practice of transport and logistics activities are covered in the works of such scientists as Smekhov A.A., Chebotaev A.A., Basel B.P., Mirotin L.B., Shcherbav V.V., Merzlyak A.V., Koskur-Ogly E.O., Glogus O.V., Kalchenko A.G., Eremeeva L.V., Lavrikov I.V. However, the elucidated approaches to the improvement of logistics activity by means of automation of business processes of enterprises do not contain practical recommendations for their application in the conditions of the modern environment.
На сучасному етапі розвитку технологій у різних сферах діяльності існує необхідність у переході компаній на нові методи роботи. Інновації важливі для кожної галузі. Щоб залишатися конкурентоспроможними, компаніям потрібно використовувати інновації та оптимізувати свої процеси. Зараз для логістичної компанії здатність гнучко управляти ланцюгом поставок, тобто здатність компанії швидко і з найменшими витратами реагувати на зміни у зовнішньому середовищі та порушення нормативних актів, є важливою конкурентною перевагою. Інструментом для цього, насамперед, є гарна інформаційна ІТ-система, яка допомагає менеджерам та полегшує їх роботу. Система повинна бути налаштована не тільки в процесах компанії, але і для потреб клієнтів, а також мати можливість фіксувати всі нюанси роботи з певним навантаженням. За останнє десятиліття спостерігається постійне зростання та поширення цифрових додатків та платформ у логістиці, частково завдяки свідомому наполяганню компаній впроваджувати технології, що підвищують ефективність та зменшують витрати. Вплив цифровізації та автоматизації на ланцюг поставок широко поширений. Оцифровка забезпечує більшу прозорість у ланцюгах поставок та диспетчеризації, а отже, покращує управління ланцюгами поставок. Завдання цих систем включають:  реєструвати фізичні дані за допомогою датчиків та впливати на фізичні процеси;  оцінювати та зберігати зібрані дані та активно взаємодіяти з цифровим та фізичним світом; Отримувати доступ до глобально доступних даних та послуг за потреби. Теорія і практика транспортно-логістичної діяльності висвітлюються в працях таких вчених, як Смехов А.А., Чеботаєв А.А., Базель Б.П., Міротін Л.Б., Щербав В.В., Мерзляк А.В., Коскур-Оглий Є.О., Глогоус О.В., Кальченко А.Г., Єремеєва Л.В., Лавриков І.В. Однак висвітлені підходи до вдосконалення логістичної діяльності за допомогою автоматизації бізнес-процесів підприємств не містять практичних рекомендацій щодо їх застосування в умовах сучасного середовища.
На современном этапе развития технологий в различных сферах деятельности компаниям необходимо перейти на новые методы работы. Инновации важны для каждой отрасли. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо использовать инновации и оптимизировать свои процессы. Теперь для логистической компании возможность гибко управлять цепочкой поставок, то есть способность компании быстро и с наименьшими затратами реагировать на изменения внешней среды и нарушения нормативных требований, является важным конкурентным преимуществом. Инструмент для этого - это, прежде всего, хорошая информационная ИТ-система, которая помогает руководителям и облегчает их работу. Система должна быть настроена не только под процессы компании, но и под нужды клиентов, а также уметь фиксировать все нюансы работы с той или иной нагрузкой. За последнее десятилетие в логистике наблюдается устойчивый рост и распространение цифровых приложений и платформ, отчасти из-за сознательного стремления компаний внедрять технологии, повышающие эффективность и снижающие затраты. Влияние цифровизации и автоматизации на цепочку поставок широко распространено. Цифровизация обеспечивает большую прозрачность в цепочках поставок и отгрузки и, таким образом, улучшает управление цепочками поставок. В задачи этих систем входят:  записывать физические данные с помощью датчиков и влиять на физические процессы;  оценивать и хранить собранные данные и активно взаимодействовать с цифровым и физическим миром;  доступ к глобально доступным данным и услугам по мере необходимости. Теория и практика транспортно-логистической деятельности освещены в трудах таких ученых, как Смехов А.А., Чеботаев А.А., Базель Б.П., Миротин Л.Б., Щербав В.В., Мерзляк А.В., Коскур-оглы Е.О., Глогус О.В., Кальченко А.Г., Еремеева Л.В., Лавриков И.В. Однако освещенные подходы к совершенствованию логистической деятельности за счет автоматизации бизнес-процессов предприятий не содержат практических рекомендаций по их применению в условиях современной среды.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.е.н., доцент Карпунь О.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50161
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_073.3_Колісніченко_A.B..pdfДипломна робота1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.