Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49747
Title: Механізм державного впливу на продуктивність праці в секторі неринкових послуг
Other Titles: The mechanism of State influence on labor productivity in the non-market services sector
Механизм государственного влияния на производительность труда в секторе нерыночных услуг
Authors: Кривуша, Світлана Григорівна
Krivusha, Svitlana
Кривуша, Светлана
Keywords: сектор неринкових послуг
продуктивність праці
сектор нерыночных услуг
охорона здоров'я
освіта
механізм державного впливу
соціогуманітарний розвиток
економічна політика
производительность труда
labor productivity
non-market services sector
образование
education
mechanism of sovereign infusion
Issue Date: 11-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кривуша С.Г. Механізм державного впливу на продуктивність праці в секторі неринкових послуг. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 271 с.
Abstract: Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного впливу на зростання продуктивності праці в секторі неринкових послуг. Досліджено, що витоки виникнення і функціонування сектору послуг належать до смітовському періоду становлення економічної теорії щодо трактування теорії продуктивної і непродуктивної праці. В сучасній постіндустріальній економіці є важливим напрям зростання продуктивності праці не тільки в індустріальному секторі, а й у секторі неринкових соціальних послуг. Продуктивність праці в секторі неринкових послуг теж вимірюється результатами та витратами, які відрізняються від виробничого сектору. В секторі неринкових послуг продукують прямі і важливі результати: зростання освітнього і культурного рівня людей, укріплення їх здоров’я, підвищує раціоналізацію потреб і т.д., які впливають безпосередньо на економічну ефективність в матеріальному виробництві. Визначено сутність ринкових і неринкових послуг, що полягає у відмінностях в ціноутворенні на неринкові послуги, яке визначається за витратами на їх виробництво і не враховує прибутку, при цьому обсяг і структура витрат визначаються відповідним контролюючим органом.
The dissertation presents a theoretical generalization and proposes a new solution to a topical scientific problem, which consists in deepening theoretical provisions, substantiating methodological approaches and developing practical recommendations regarding state regulation of labor productivity growth in the non-market services sector. The paper shows that the origins and functioning of the service sector belong to the pre-Ottoman period of economic theory formation regarding the interpretation of the theory of productive and not productive labor. In today's post-industrial economy, an important direction of productivity growth is not only in the industrial sector but also in the non-market social services sector, which is also measured by outputs and costs that differ from the manufacturing sector. In it, it produces direct and important results: increasing the educational and cultural level of people, promoting their health, increasing the rationalization of needs, etc., which directly affect the economic efficiency of material production. The essence of market and non-market services is determined, which lies in the differences in pricing for non-market services, which is determined by the cost of their production and does not take into account the profit, with the volume and structure of costs determined by the relevant controlling body.
Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических и научно-практических рекомендаций по совершенствованию механизма государственного влияния на рост производительности труда в секторе нерыночных услуг. Обобщены теоретические основы исследования развития сектора нерыночных услуг; исследованы методологические основы анализа производительности труда в секторе нерыночных услуг; определены сущность и составляющие организационно-экономического механизма государственного влияния на производительность труда в секторе нерыночных услуг. Дано определение производительности труда в секторе нерыночных услуг. Сделан вывод, что производительность труда является сложной категорией и экономическим индикатором, поэтому государство напрямую не в состоянии управлять динамикой производительности труда, однако может влиять с помощью определенных механизмов на факторы и условия, которые будут стимулировать рост производительности труда в секторе нерыночных услуг.
Description: ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СЕКТОРІ НЕРИНКОВИХ ПОСЛУГ 1.1.Теоретичні основи дослідження розвитку сектору неринкових послуг 1.2. Методологічні засади розрахунку та аналізу продуктивності праці в секторі неринкових послуг 1.3. Складові організаційно-економічного механізму державного впливу на продуктивність праці в секторі неринкових послуг Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ І ДИНАМІКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СЕКТОРІ НЕРИНКОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 2.1. Структурний аналіз продуктивності праці в секторі неринкових послуг в системі національної економіки 2.2.Оцінка інвестиційно-інноваційних та фінансово-економічних детермінант зростання рівня продуктивності праці в освіті 2.3. Діагностика стану продуктивності праці в охороні здоров’я як чинника впливу на розвиток соціально-економічної сфери Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В СЕКТОРІ НЕРИНКОВИХ ПОСЛУГ 3.1.Формування механізму державного впливу на зростання продуктивності праці в секторі неринкових послуг 3.2.Науково-методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці в секторі неринкових послуг 3.3. Напрямки державної підтримки забезпечення зростання продуктивності праці в секторі неринкових послуг Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49747
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.