Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49718
Title: Особливості захисних споруд цивільної оборони Верони
Other Titles: Особенности защитных сооружений гражданской обороны Вероны.
Features of defensive structures of civil defense of Verona.
Authors: Гнатюк, Лілія Романівна
Гнатюк, Лилия Романовна
Gnatiuk, Liliia
Лугова, Олександра Михайлівна
Keywords: фортеця
особливості
споруда
цивільна
оборона
Верона
крепость
особенности
сооружение
гражданская
Верона
fortress
features
construction
civil
defense
Verona
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гнатюк Л.Р. Особливості захисних споруд цивільної оборони Верони / Л.Р. Гнатюк, Лугова О.М. // Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць / Дизайн архітектурного середовища. К.: НАУ, 2019. Вип. 18. –C.44–50.
Series/Report no.: Дизайн архітектурного середовища;
Abstract: В статті розглядаються захисні споруди цивільної оборони Верони. Проведено аналіз історичних оборонних споруд, міських укріплень середньовічного міста та їх використання. Виявлено особливості захисних споруд цивільної оборони, що дає змогу більш детально дослідити фортифікацію Верони.Розглянуто замок (або комплекс будівель), що поєднує житлові та оборонно-фортифікаційні завдання. Перші офіційні замки були побудовані для захисту сім'ї феодального лорда та самого себе від нападів норманів (вікінгів) та угорців.Кріпосні стіни -це захисні стіни навколо двору. Вони повинні були бути досить високими, щоб нападникам було важко атакувати, використовувати драбини та досить товсті, щоб протистояти потужності облогових двигунів, які з XV століття почали включати артилерію. Типова стіна була товщиною 3 метри івисотою 12 метрів, але розміри сильно різнилися від замку до замку. Щоб захистити їх від мін, перед стінами іноді влаштовували кам’яні штори. Численні вежі на фортечній стіні дозволяли захисникам замку вести поздовжній вогонь уздовж стіни.Стіни Верони, збудовані за часів Габсбурзького правління, досі існують. У місті є історичний середньовічний центр, райони Веронетти і Сан-Зенон повністю складаються з будівель середньовічної епохи, в центрі розташовані пізніші будівлі (Ренесанс, ХVIII-ХІХст.), В деяких районах стіни вілл і палаців побудований у стилі бароко, тоді є промислові зони рома Борго, що виникли на рубежі ХІХ -ХХ століть, і нарешті сучасне місто.Верона може похвалитися захисними стінами: в деяких місцях досі видно стіни Римської імперії, з якихзалишаються лише руїни. Збереглися старовинні міські ворота-Порта Борсарі та Порта Леоні; від мосту Алеарді до центру -добре збереглася стіна XIII століття з трьома вежами, найвідомішою з яких є вежа Пентагону та Портоні-дель-Бра, що веде до головної площі міста -Пьяцца Бра; на пагорбі Святого Петра -стіни, побудовані родиною Делла Скала. Є понад 15 веж; насипи із зовнішньої стіни, побудовані венеціанцями, а також деякі бастіони; стіни, фортеці та вали, побудовані австрійцями, були майже недоторкані часом.
В статье рассматриваются защитные сооружения гражданской обороны Вероны. Проведен анализ исторических оборонительных сооружений, городских укреплений средневекового города и их использования. Также большую роль сыграли работы Шокарєва, Гамильтона, Жаркова, Иванова и Симса, где были обнаружены все особенности защитных сооружений гражданской обороны, что дает возможность более детально исследовать фортификацию, оборону стен и крепостей Вероны.
Castle-building (or complex of buildings), combining residential and defensive-fortification tasks. The first official castles were built to protect the family of thefeudal Lord and himself from attacks by the Normans (Vikings) and Hungarians. Fortress walls are protective walls around the courtyard. They had to be high enough to make it difficult for attackers to attack, use ladders, and thick enough to withstand the power of siege engines, which from the fifteenth century, began to include artillery. The typical wall was 3 meters thick and 12 meters high, but the dimensions varied greatly from castle to castle. To protect them from the mines, in front of the walls sometimes arranged stone blind. Numerous towers on the fortress wall allowed the defenders of the castle to conduct longitudinal fire along the wall.The city is located at an altitude of 59 m above sea level, lies on the banks of the Adige river 30 kilometers East of lake Garda. Because of the proximity of the river, the city often suffered from floods, until the greatest flood in September 1882, which destroyed most of the bridges and floating Mills. The walls of Verona, built during the Habsburg rule, still exist. The city has a historical medieval center, the districts of Veronetta and San Zeno consist entirely of buildings of the medieval era, in the center there are later buildings (Renaissance, eighteenth and nineteenth centuries), in some areas the walls of villas and palaces are built in the Baroque style, then there are the industrial zones of Borgo Roma, which arose at the turn of the nineteenth and twentieth centuries, and finally the modern city.Verona boasts protective walls: in some places, the walls of the Roman Empire are still visible, of which only ruins remain. Preserved ancient city gates-Porta Borsari and Porta Leoni; from the bridge Aleardi towards the center is a well-preserved wall of the XIII century with three towers, the most famous of which is the Pentagon tower and Portoni del Bra, leading to the main square of the city–Piazza Bra; on the hill of St. Peter are the walls built by the family Della Scala. There are more than 15 towers; embankments from the outer wall, built by the Venetians, as well as some bastions; the walls, fortresses and ramparts built by the Austrians were almost untouched by time
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49718
ISSN: 2415-8151
DOI: 10.18372/2415-8151.18.14358
Appears in Collections:Статті кафедри дизайну інтерє'руItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.