Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49636
Title: Науково-методичні підходи до управління транспортними ризиками в мультимодальних вантажних перевезеннях
Other Titles: The Scientific-methodological approaches to transport risks management in multimodal freight transportations
Authors: Янчук, Марина Борисівна
Пронь, Світлана Віталіївна
Федина, Василь Петрович
Чередніченко, Костянтин Валентинович
Янчук, Марина Борисовна
Пронь, Светлана Витальевна
Федина, Василий Петрович
Чередниченко, Константин Валентинович
Yanchuk, Maryna
Pron, Svitlana
Fedyna, Vasyliy
Cherednichenko, Kostiantyn
Keywords: мультимодальні вантажні перевезення
транспортні ризики
система ризик-менеджменту
методи оцінки ризиків
оператор мультимодального перевезення
управління ризиками
risk assessment methods
multimodal transportations operator
multimodal freight transportation
transport risks
risk management system
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Citation: Янчук. М. Б. Науково-методичні підходи до управління транспортними ризиками в мультимодальних вантажних перевезеннях / С. В. Пронь, В. П. Федина, К. В. Чередніченко // Бізнес інформ. – Х., 2021. – №2. – С. 198–209.
Abstract: Метою даного дослідження є підвищення ефективності мультимодальних вантажних перевезень за рахунок формування системи управління ризиками на основі ідентифікації факторів транспортних ризиків, методів їх вимірювання та управління як на етапі проєктування (планування) мультимодального маршруту, так і в подальшому – для оцінки їх можливого впливу на ефективність вантажоперевезення в цілому. Досліджено проблематику організації мультимодальних вантажних перевезень у контексті управління транспортними ризиками, що передбачає вибір такого варіанта керуючих впливів на елементи системи перевезення (логістичні центри, транспортні вузли, різні види транспорту, вантажно-транспортні одиниці, конкретні транспортні компанії та їх рухомий склад, тара тощо), при якому доставка вантажу була б здійснена з найбільш ефективними та якісними показниками при заданих початкових умовах та існуючих обмеженнях. Обґрунтовано вироблення пропозицій щодо оптимальних зв’язків між елементами мультимодальних вантажних перевезень на основі ефективної системи ризик-менеджменту, яка являє собою спеціальний вид управлінської діяльності, що спрямований на пом’якшення впливу груп ризиків, визначення допустимого (прийнятного) рівня ризику на основі методів, які дозволяють уникнути втрат, що виникають як результат дії конкретного ризику. Запропоновано методичний підхід до вибору оптимальної мультимодальної транспортно-технологічної схеми, який дозволяє розглядати суб’єктивні критерії (повноту сервісу, надійність та ін.) як визначальні за умови порівняно однакової вартості та часу альтернативних варіантів доставки вантажів і в контексті допустимих значень таких об’єктивних критеріїв, як умови зберігання, швидкісний режим перевезення на території конкретної країни, регіону, міста, осьове навантаження, кліматичні умови, екологічні обмеження тощо. На науково-методичному рівні узагальнено етапність процесу прийняття рішень з виокремленням відповідних цілей у контексті управління транспортними ризиками в мультимодальних вантажоперевезеннях, дотримання яких гарантовано забезпечить прийняття оператором мультимодальних перевезень раціональної та безпечної транспортно-технологічної схеми доставки вантажу.
This study is aimed at increasing the efficiency of multimodal freight transportations by forming a risks management system based on the identification of transport risk factors, methods of their measurement and management both at the projecting (planning) stage of the multimodal route and further on – in order to assess their possible impact on the efficiency of freight transportation in general. The authors examine the problematics of multimodal freight transportations organization in the context of transport risks management, which provides for the choice of such an option of management influences on elements of the transportation system (logistics centers, transport hubs, various types of transport, freight transport units, specific transport companies and their rolling stock, containers, etc.), in which freight delivery would be carried out in terms of the most efficient and qualitative indicators under the known initial conditions and existing restrictions. The article substantiates the proposals development in view of optimal relationships between elements of multimodal freight transportations on the basis of an efficient risks management system, which is a special type of management activity directed towards mitigating the influence of risk groups, determining the permissible (acceptable) level of risk based on methods that allow avoiding losses arising as result of a particular risk. A methodical approach to choosing the optimal multimodal transport-technological scheme is proposed, which allows considering subjective criteria (completeness of service, reliability etc.) as decisive under the condition of relatively equal cost and time of alternative freight delivery options and in the context of permissible values of such objective criteria as storage conditions, high-speed mode of transportation in the territory of a particular country, region, city, axial load, climatic conditions, ecological restrictions, etc. At the scientific-methodological level, the stage of the decision-making process is generalized along with the separation of relevant goals in the context of managing transport risks in multimodal freight transportations, the observance of which will guarantee to ensure the acceptance by the operator of multimodal transportations of a rational and secure transport-technological scheme of freight delivery.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49636
DOI: 10.32983/2222-4459-2021-2-198-209
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2021-2_0-pages-198_209.pdf703.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.