Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48939
Title: Neuroart in the context of creativity
Other Titles: Нейроарт у контексті художньої творчості
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Сиротинська, Наталія Ігорівна
Karpov, Viktor
Syrotynska, Natalia
Keywords: нейроарт
художня творчість
эйдетизм
нейроестетика
первовісна культура
інформаційне суспільство
eidetic imagery
neuro-art
primitive culture
neuro-aesthetics
information society
Issue Date: Mar-2018
Publisher: National Academy of Management of Culture and Arts
Citation: Karpov V., Syrotynska N. Neuroаrt in the context of creativitу / V. Karpov, N. Syrotynska // Bulletin of the National Academy of Management of Culture and Arts: Science. Journal / National Academy of Management of Culture and Arts. - K .: Millennium, 2018. - № 1. - P. 21 - 36.
Abstract: The research aims to identify related art parallels between time-disparate cultural periods and innovative scientific discoveries that determine the mechanisms for the functioning of the mentioned links. Methodology. The choice of research strategies within studying the dynamics of changes in the socio-cultural system, identified the application of systemic and sophisticated approaches, as well as comparative and heuristic research methods, caused by the actual technological progress of the present time. In terms of the particular context, we use the prognostic aspect of the research, which involves the building of new value models and symbols reflecting social relations and cultural ones as well as artistic forms of modern civilization. The application of the mentioned methods of the research contributed to obtaining the own theoretical results. The scientific novelty of the study consists the formulation and development of an actual topic, which has not received comprehensive and objective coverage and is being investigated for the first time regarding the scientific dimension. The core idea is based on the fact that the results of understanding the essence of neuro-art can serve as an essential component in the context of contemporary cultural achievements study, as well as within the definition of value categories of the hyper-informational society. Conclusions. The development of the humankind culture demonstrates the presence of internal artistic parallels between separated time periods. It is noted that the similarity is inspired by the existence of internal mechanisms formed in the conditions of primitive society with its inherent expression of the eidetic imagery. The dynamics of the cultural trends is associated with the subconscious impulses of the human brain, which determined the importance for the introduction of such innovative terms as neuro-esthetics and neuro-art.
Мета дослідження полягає у виявленні споріднених мистецьких паралелей поміж розрізненими в часі культурними періодами та інноваційними науковими відкриттями, які визначають механізми функціонування зазначених зв’язків. Методи дослідження. Вибір дослідницьких стратегій у вивченні динаміки зміни суспільно- культурного устрою визначив застосування системного та комплексного підходів, а також порівняльного і еврис- тичного методів дослідження, зумовлених активним технологічним поступом сьогодення. В цьому контексті вико- ристовуємо також прогностичний аспект дослідження, що передбачає вибудовування нових ціннісних моделей і символів, які відображають суспільні взаємини та культурно-мистецькі форми сучасної цивілізації. Використання вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних теоретичних результатів. Наукова новизна полягає у постановці і розробці актуальної теми, яка в науковому вимірі не отримала всебічного й об’єктивного висвітлення та досліджується вперше. Обґрунтовано ідею, яка полягає у тому, що результати осмислення сутності нейромистецтва можуть слугувати важливою складовою дослідження сучасних культурно-мистецьких здобутків, а також у визначенні ціннісних категорій гіперінформаційного суспільства. Висновки. Розвиток культури людства продемонстрував існування внутрішніх мистецьких паралелей поміж віддаленими в часі періодами. Акцентовано, що зазначена подібність інспірована наявністю внутрішніх механізмів, сформованих в умовах первісного суспільства із притаманною йому експресією ейдетичної виразовості. Динаміка таких культурно-мистецьких тенденцій пов’язана з підсвідомими імпульсами людського мозку, що визначило потребу впровадження таких новаційних термінів, як нейроестетика та нейромистецтво.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48939
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neuroart in the context of creativity.pdf212.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.