Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48917
Title: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (іспанська)
Other Titles: Методические рекомендации по обеспечению самостоятельной работы соискателей высшего образования к дисциплине «Второй иностранный язык» (испанский)
Methodological recommendations for the independent work of applicants for higher education in the discipline "Second foreign language" (Spanish)
Authors: Бєлканія, Нуну Володимирівна
Жудро, Ольга Вікторівна
Bielkaniia, Nunu Volodimirivna
Keywords: методичні рекомендації
друга іноземна мова
мовленнєві уміння та навички
методические рекоммендации
второй иностранный язык
разговорные умения и навыки
methodological recommendations
second foreign language
speaking skills and abilities
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бєлканія, Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Друга іноземна мова» (іспанська) для бакалаврів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / Н. Бєлканія, О. Жудро. – К.: ФМВ НАУ, 2021. – 18 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, загальні положення щодо самостійної роботи, розподіл годин для самостійної роботи по темах, перелік тем та завдань для самостійного вивчення, вимоги щодо виконання, а також список літератури та інтернет-ресурсів.
Методические рекомендации содержат пояснительную записку, общие положения о самостоятельной работе, распределение часов для самостоятельной работы по темам, перечень тем и заданий для самостоятельной работы, требования к выполнению, а также список литературы.
Methodological recommendations contain an explanatory note, general provisions on independent work, distribution of hours for independent work on topics, a list of topics and tasks for independent work, requirements for implementation, and a list of references.
Description: Mетою викладання дисципліни спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» є: розвиток комунікативних мовленнєвих компетенцій, навчити здобувачів вищої освіти практично користуватися на рівні В2 (Vantage/Просунутий/Незалежний користувач) іноземною мовою в типових ситуаціях спілкування у побутовій та соціально гуманітарній сферах життя майбутнього економіста-міжнародника. Ця практична мета досягається у контексті реалізації освітніх, розвиваючих та виховних цілей викладання другої іноземної мови у вищій школі.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48917
Appears in Collections:Підручники, посібники, методичні рекомендації кафедри іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.