Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48904
Title: Навчально-методичний комплекс "Історія української державності та культури"
Other Titles: Учебно-методический комплекс "История украинской государственности и культуры"
Educational-methodical complex "History of Ukrainian statehood and culture"
Authors: Кравченко, Володимир Іванович
Keywords: державність
матріархат
політика
державний устрій
критичний реалізм
государственность
матриархат
политика
государственное устройство
критический реализм
statehood
matriarchy
politics
state system
critical realism
Issue Date: Oct-2020
Abstract: Формування історико-культурної, державницької свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний і духовний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між надбанням минулого і сучасного, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.
Формирования историко-культурного, государственной сознания молодежи, в котором сочетаются знания, взгляды, представления об общественном и духовном развитии, осознание ею неразрывной связи между достоянием прошлого и настоящего, традициями и опытом разных поколений украинцев, воспитание гражданского патриотизма, ответственности за судьбу своей родины, побуждение к активному упорному труду в развитии и укреплении государства Украина.
The formation of the historical, cultural, state consciousness of youth, which combines knowledge, views, ideas about social and spiritual development, its awareness of the inextricable connection between the heritage of the past and the present, the traditions and experience of different generations of Ukrainians, the education of civic patriotism, responsibility for the fate of their homeland, motivation to actively work hard in the development and strengthening of the state of Ukraine.
Description: Допомогти студенту зрозуміти сучасність на основі методики аналізу минулого; оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема, ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології; виробити навички наукової роботи з історико-культурними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48904
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ІУДК_МВ.pdfРобоча програма318.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.