Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48880
Title: Рецепція у конституційному праві України
Other Titles: Reception in the constitutional law of Ukraine
Authors: Верлос, Наталія Володимирівна Верлос Наталья Владимировна
Verlos, N.
Keywords: конституція
транснаціональний конституціоналізм
рецепція в конституційному праві
конституційні запозичення
конституційна експансія
конституційний консенсус
конституция
транснациональный конституционализм
рецепция в конституционном праве
конституционные заимствования
конституционная экспансия
конституционный консенсус
constitution
transnational constitutionalism
reception in constitutional law
constitutional borrowings
constitutional expansion
constitutional consensus
Issue Date: 17-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Верлос Н. В. Рецепція у конституційному праві України. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021, 475 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню особливостей рецепції як конституційно-правового феномену та процесу. Авторкою дисертаційної роботи проаналізовано основні доктринальні підходи до розуміння етимології та семантики терміну «рецепція», здійснено його відмежування від суміжних і споріднених правових категорій, запропоновано визначення поняття «рецепція у конституційному праві конституційно-правова рецепція)» – це конституційно-правовий феномен і процес міждержавної політико-правової взаємодії, що має кростемпоральний характер і полягає в можливості чи необхідності прийняття, впровадження та засвоєння зарубіжного конституційно-правового матеріалу або міжнародно-правової норми національною системою конституційного права з метою її модернізації та розвитку.Визначено поняття та структуру механізму рецепції в конституційному праві, досліджено структуру механізму рецепції з урахуванням специфіки конституційного права як фундаментальної та пріоритетної галузі національного права. Проаналізовано її базові елементи (об’єкти, суб’єкти, форми та методи) і блоки: доктринально правовий (теоретико-правовий), нормативно-правовий, культурно правовий (ідеологічний), інституційно-правовий, організаційно правовий, економіко-правовий. Здійснено поглиблену класифікацію рецепції в конституційному праві за такими критеріями: за кількістю суб’єктів; за ступенем вольового впливу суб’єктів; за методами сприйняття та впровадження; за правовими наслідками; за ступенем активності суб’єктів; за ступенем інтенсивності конституційно-правової модернізації; за ступенем організованості процесу; за формою сприйняття; за територією; за об’єктами конституційно-правової рецепції. Досліджено праксеологічні проблеми конституційно-правової рецепції в процесі євроінтеграції та конституційно-правової модернізації, зокрема у сфері прав людини, організації та здійснення публічної влади. Проаналізовано особливості впливу рецепції на розвиток конституційного права в умовах глобалізації та реалізації концепції транснаціонального конституціоналізму. Підкреслюється необхідність модернізації конституційного виміру функціонування сучасної демократичної держави в контексті вирішення глобальних проблем людства через встановлення транснаціонального (а в перспективі – глобального) конституційного правопорядку. Констатовано, що конституційно-правові інновації обумовлені розвитком науки і техніки, зокрема генної інженерії та геномної медицини, нанотехнологій, біомедичних технологій (кіборгізації, біопринтингу), штучного інтелекту (у т.ч. робототехніки,) та ін. Під впливом цих факторів з’являється оновлена система конституційних прав людини на сурогатне материнство, штучне запліднення, гендерну ідентичність (зміну статі), клонування, трансплантацію органів, інсоляцію та ін. Доведено, що паралельно з рецепцією конструктивних конституційних інновацій до правової системи можуть проникнути і деструктивні новації, 37 пов’язані зі зловживанням правом, які стають дестабілізуючим фактором конституційно-правової модернізації, можуть сприяти порушенню прав людини і навіть уявляти загрозу суверенітету та національній безпеці держави в інформаційній, екологічній, економічній, біологічній та інших сферах життєдіяльності. Підкреслено, що деструктивними наслідками конституційно-правової рецепції можуть бути: дисгармонізація, конституційно-правова мутація, декультурація, анігіляція, конституційна комплікація та інші .
Диссертация посвящена исследованию особенностей рецепции как конституционно-правового феномена и процесса. Автором диссертационной работы проанализированы основные доктринальные подходы к пониманию этимологии и семантики термина «рецепция», осуществлено его отграничение от смежных и родственных правовых категорий, предложено определение понятия «рецепция в конституционном праве (конституционно-правовая рецепция)» – это конституционно правовой феномен и процесс межгосударственного политико-правового взаимодействия, имеет кростемпоральний характер и заключается в возможности или необходимости восприятия, внедрения и освоения зарубежного конституционно-правового материала или международно правовой нормы национальной системой конституционного права с целью ее модернизации и развития. Определены понятие и структура механизма рецепции в конституционном праве, исследована структура механизма рецепции с учетом специфики конституционного права как фундаментальной и приоритетной отрасли национального права. Проанализированы ее базовые элементы (объекты,субъекты, формы и методы) и блоки: доктринально-правовой (теоретико правовой), нормативно-правовой, культурно-правовой (идеологический), институционально-правовой, организационно-правовой, еономико правовой.Осуществлена углубленная классификация рецепции в конституционном праве по следующим критериям: по количеству субъектов; по степени волевого воздействия субъектов; по методам восприятия и внедрения; по правовым последствиям; по степени активности субъектов; по степени интенсивности конституционно-правовой модернизации; по степени организованности процесса; по форме восприятия; по территории; по объектам конституционно-правовой рецепции. Исследованы праксеологические проблемы конституционно-правовой рецепции в процессе евроинтеграции и конституционно-правовой модернизации, в частности, в сфере прав человека, организации и осуществления публичной власти.Проанализированы особенности влияния рецепции на развитие конституционного права в условиях глобализации и реализации концепции транснационального конституционализма. Отмечается необходимость модернизации конституционного измерения функционирования современного демократического государства в контексте решения глобальных проблем человечества путем установления транснационального (а в перспективе – глобального) конституционного правопорядка.Констатировано, что конституционно-правовые инновации обусловлены развитием науки и техники, в частности генной инженерии и геномной медицины,нанотехнологий, биомедицинских технологий (киборгизации, биопринтингу), искусственного нтеллекта (в т.ч. робототехники,) и др. Под влиянием этих факторов появляется обновленная система конституционных прав человека на суррогатное материнство, искусственное оплодотворение, гендерную идентичность (изменение пола), клонирование, трансплантацию органов, инсоляцию и др.Доказано, что параллельно с рецепцией конструктивных конституционных инноваций в правовую систему могут проникнуть и деструктивные новации, связанные со злоупотреблением правом, которые становятся дестабилизирующим фактором конституционно правовой модернизации, могут пособствовать нарушению прав человека и даже представлять угрозу суверенитету и национальной безопасности государства в информационной, экологической, экономической, биологической и других сферах жизнедеятельности.Отмечается, что деструктивными последствиями конституционно правовой рецепции могут быть: дисгармонизация, конституционно правовая мутация, декультурация, аннигиляция, конституционная компликация и др.
The dissertation is devoted to the research of the peculiarities of reception as a constitutional and legal phenomenon and process. The author of the dissertation analyzes the main doctrinal approaches to understanding the etymology and semantics of the term «reception», distinguishes it from related and related legal categories, proposes the definition of «reception in constitutional law (constitutional legal reception)» – a onstitutional legal phenomenon and process interstate political and legal cooperation, which is cross-temporal in nature and consists in the possibility or necessity of perception, implementation and assimilation of foreign onstitutional and legal material or international law by the national system of constitutional law in order to odernize and develop it.The concept and structure of the mechanism of reception in the constitutional law are efined, the structure of the mechanism of reception taking into account specificity of the constitutional law as undamental and priority branch of national law is investigated. Its basic elements (objects, subjects, forms and ethods) and blocks are analyzed: doctrinal-legal (theoretical-legal); regulatory and legal; cultural and legal ideological); institutional and legal; organizational and legal; economic and legal.An in-depth classification of eception in constitutional law was carried out according to the following criteria: by the number of subjects; ccording to the degree of volitional influence of the subjects; by methods of perception and implementation; by legal consequences; by the degree of activity of the subjects; by the degree of intensity of constitutional and legal modernization; according to the degree of organization of the process; by the form of perception; by territory; by objects of constitutional and legal reception.The praxeological problems of constitutional and legal eception in the process of European integration and constitutional and legal modernization, in particular in the ield of human rights, organization and exercise of public power, are studied.The peculiarities of the influence of eception on the development of constitutional law in the conditions of globalization and realization of the oncept of transnational constitutionalism are analyzed. It emphasizes the need to modernize the constitutional dimension of the functioning of a modern democratic state in the context of solving the global problems of mankind through the establishment of a transnational (and in the long run - global) constitutional order. Emphasis is placed on the fact that constitutional and legal innovations are due to the development of science and technology, including genetic engineering 40 and genomic medicine, nanotechnology, biomedical technologies (cyborgization, bioprinting), artificial intelligence (including robotics, etc.). Under the influence of these factors, an updated system of constitutional human rights to surrogacy, artificial insemination, gender identity (gender reassignment), cloning, organ transplantation, insolation, etc. appears. It is proved that in parallel with the reception of constructive constitutional innovations, destructive innovations related to abuse of law can penetrate the legal system, which become a destabilizing factor of constitutional and legal modernization and can contribute to human rights violations, and even pose a threat to sovereignty and national state security in information, environmental, economic, biological, etc. spheres of life. It is emphasized that the destructive consequences of the constitutional legal reception can be: disharmony, constitutional-legal mutation, constitutional complication, constitutional deculturation and finally deformation of the constitutional legal consciousness and constitutional annihilation.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48880
ISSN: УДК 342.41:340.132.2:340.134(477)(043.3)
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.